Corporate social responsibility disclosure in water supply companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corporate social responsibility disclosure in water supply companies
Alternative Title:
Socialinės atsakomybės raiška vandens tiekimo įmonėse
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 4 (25), p. 43-55
Notes:
Kiti aut.: Nerijus Potelis, Liongina Juozaitiene, Simona Poteliene.
Keywords:
LT
Socialiai atsakingas verslas; Įmonių socialinė atsakomybė; Įmonių socialinės atsakomybės principai.
EN
Socially responsible business; Corporate social responsibility; Principles of corporate social responsibility.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tikslas - atskleidus ĮSA interpretacijų įvairovę ir atlikus Lietuvos mokslininkų darbų ĮSA klausimais apžvalgą nustatyti vandentvarkos įmonių veiklos atitikimą ĮSA principams. Uždaviniai: 1) atlikti teorinę ĮSA koncepcijos analizę; 2) apibendrinti Lietuvoje atliktus tyrimus ISA kontekste; 3) ištirti viešai atskleidžiamos informacijos įmonių socialinės atsakomybės aspektu mastą vandentvarkos sektoriaus įmonėse; 4) atskleisti socialinės atsakomybės iniciatyvas vandentvarkos sektoriaus įmonių veikloje. Tyrimo metodai: sisteminė lyginamoji ir loginė literatūros analizė ir interpretavimas, empirinių tyrimų sisteminimas ir apibendrinimas. Content analizė, kokybinis žvalgomasis tyrimas, antrinių šaltinių analizė, restruktūrizuotas interviu. [...] Apžvelgus Lietuvoje atliktus tyrimus, analizuojančius ĮSA situaciją Lietuvoje, nustatyta, kad Lietuvos įmonės savo vaidmenį visų pirma supranta kaip pelno siekimą ir mokesčių mokėjimą, o socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas kol kas nėra aktualus, nepaisant populiarėjančių iniciatyvų. Empirinio tyrimo objektu pasirinktos trys vandens pramonės įmonės, įvertinus faktą kad jų veikla yra tarp labiausiai reguliuojamų. Vandens tiekimo įmonėms reikalavimai dėl veiklos specifiškumo yra griežtesni nei bet kuriai kitai veiklai, todėl tyrimu siekta išsiaiškinti, kiek analizuojamos įmonės laikosi ĮSA principų. Content analizė parodė, kad UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Dzūkijos vandenys“ metiniuose pranešimuose ir interneto svetainėse atskleidžiamos su ĮSA sietinos informacijos kiekis labai nevienodas.Išanalizavus UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Dzūkijos vandenys“ viešai atskleidžiamą informaciją metiniuose pranešimuose ir interneto svetainėse, nustatyta, kad daugiausia informacijos buvo pateikiama apie sritis, susijusias su aplinkosauga bei produkto saugumu ir kokybe. [...] Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimo rinkos, žmogiškųjų išteklių visuomeninės veiklos ir aplinkosaugos aspektais UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“ veikloje analizė parodė, kad bendrovės taiko ĮSA nuostatas (tiek darbuotojų, tiek klientų, tiek visuomenės atžvilgiu) ir šiais požiūriais veikia socialiai atsakingai, fokusuodamos dėmesį į darbuotojų ir visuomeninių lūkesčių patenkinimą lojalumo ugdymą. Interviu metu gauta informacija atskleidė, kad bendrovės visu pirma prisiima atsakomybę savo pagrindinių suinteresuotų asmenų- darbuotojų- atžvilgiu, tačiau išskirtinį dėmesį skiria aplinkosaugos veikloms. Palyginus interviu metu gautą ir tirtų įmonių viešai skelbiamą informaciją interneto svetainėse bei metiniuose pranešimuose, nustatyta, kad socialiai atsakinga bendrovių veikla aplinkosaugos, rinkos ir visuomeninės veiklos aspektais yra viešai skelbiama ir prieinama visuomenei, tačiau apie socialiai atsakingą veiklą žmogiškųjų išteklių aspektu viešai nėra deklaruojama. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad vandens tiekimo įmonės vykdo socialiai atsakingą veiklą ir taiko ĮSA politikos nuostatas, nors vandentvarkos įmonėse ir nėra įdiegtas SA 8000 standartas ir bendrovės nepriklauso Lietuvos nacionalinio atsakingo verslo tinklui / JT Pasaulinio susitarimo tinklui. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to analyze different approaches to corporate social responsibility as the concept of CSR does not have a universally understood meaning, to summarize the research on CSR in Lithuania and assess activities of water supply companies in the context of implementation of CSR principles. Practice shows that integrating CSR in the core of business and making it a part of everyone's daily job is the best way to progress, but the study on researches about CSR situation in Lithuania indicates that companies assume their role as profit seekers and taxpayers while the implementation of the principles of social responsibility are of little relevance. Still, the research on water supply companies has shown that despite the fact that they are not certified according to SA 8000 standard and are not members of CSR National Network / the Global Compact, they act as socially responsible units. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44318
Updated:
2020-11-13 22:10:21
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: