Profesinės etikos institucionalizavimo įtaka individo adaptacijai organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės etikos institucionalizavimo įtaka individo adaptacijai organizacijoje
Alternative Title:
Influence of professional ethics on the persons' organizational adaptation process
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti profesinės etikos institucionalizavimo įtaką individo adaptacijai organizacijoje. Remiantis tyrimo rezultatais teigtina, jog tirtoje finansines paslaugas teikiančioje įmonėje atliekama profesinės etikos institucionalizavimo politika yra efektyvi, besiremianti tokiomis mokslinėje literatūroje pripažintomis priemonėmis, kaip etikos kodeksas, su kurio vertybėmis yra supažindinti visi šios finansinės institucijos darbuotojai, etiką prižiūrinti tarnyba, etikos mokymai. Tuo tarpu analizuotoje gamybos įmonėje dauguma darbuotojų teigia nežinantys etikos kodekso normų, kas leidžia suabejoti etikos kodekso egzistavimu ar bent jau tinkamu jo naudojimu organizacijoje. Gamykloje nėra atskiro struktūrinio organo, prižiūrinčio etinę situaciją, darbuotojai nėra siunčiami į etikos tobulinimo seminarus. Pasitelkiant gautus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad darbuotojų adaptacijos procesą apsunkina neaiškiai pateikti profesinės etikos standartai bei elgesio taisyklės. Be to, dauguma darbuotojų tirtose įmonėse tvirtina, jog etiško elgesio organizacijoje skatinimas turi teigiamos įtakos naujų darbuotojų prisitaikymui darbo vietoje bei kolektyve. Tinkamai institucionalizavus etiką yra sureguliuojami tarpusavio santykiai, moralę palaikančios normos sudaro nepalankią terpę konfliktų kilimui. Kiekvienas organizacijos narys pasižymi aukšta savireguliacija bendraudamas tiek su kolegomis, tiek su vadovais. Naujam darbuotojui kur kas lengviau adaptuotis organizacijoje, kurioje aiškiai išdėstomos elgesio normos, kur paisoma jo interesų ir teisių, o kolegų tarpusavio santykiai yra harmoningi.

ENThe article aims at revealing the influence of institutionalization of professional ethics on the adaptation of an individual in an organization. Referring to the results of the study it is stated that the ethics institutionalization policy, implemented in the analyzed company, performing finance services is efficient and based by such tools, recognized in the scientific literature as the code of ethics, with the values of which all the employees of the finance institution are familiarized, the ethic supervision service and training of ethics. On the other hand, most employees of the analyzed production company stated that they did know the norms of the ethics code, which gives reasons to doubt the existence of the code of ethics or its suitable use within the organization. The plant has no separate structural organ, supervising the ethics situation, the employees are not sent to ethics development seminars. Employing the obtained results of studies one can state the employees adaptation process is hindered by the unclearly presented standard of professional ethics and rules of behaviour. In addition, the majority of employees of the analyzed companies stated that the encouragement of ethical behaviour in the organization has positive effect on the adaptation of the new employees at work and within the staff. An appropriate institutionalization of ethics ensures the regulation of interrelations and the moral keeping norms create the unvaourable environment for conflicts. Each member of the organization characterizes with high self-regulation when communicating with both co-workers and managers. A new employee finds it significantly easier to adapt in the organization, in which the norms of behaviour are clearly stated, where his/her interests and rights are regarded and the interrelations between the co-workers are harmonious.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15191
Updated:
2018-12-17 12:14:14
Metrics:
Views: 78    Downloads: 2
Export: