The Influence of motivation factor on marketing ethics in Lithuanian media

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of motivation factor on marketing ethics in Lithuanian media
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2007, Nr. 2 (10), p. 5-12
Summary / Abstract:

LTYra pastebėta, kad, kiek tai liečia etiką, marketingo sprendimai skirtingose situacijose skiriasi. Išanalizavus šias situacijas, yra galima išskirti pasikartojimą, kuris yra pateikiamas kaip sprendimo priėmimo proceso lemiamas veiksnys. Vienas iš tokių veiksnių yra motyvacija tiek individualiu, tiek organizaciniu lygiu, kas yra mažai ištirta. Straipsnio tikslas yra nustatyti motyvacijos veiksnio įtaką marketingo etikai Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse individo ir organizacijos kontekste. Taikyti tyrimo metodai: lyginamoji literatūros analizė, antrinių duomenų analizė, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Atlikus tyrimus, yra apibrėžtas marketingo etikos sprendimų priėmimo individo ir organizacijos motyvacijos kontekste modelis, išmatuota ir įvertinta motyvacijos veiksnio įtaka Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse. Autorė daro išvadą, kad išankstinė teorinė nuostata, kad etiški sprendimai marketingo etikoje yra galimi, jei asmuo patenkina savo fiziologinius poreikius Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse, yra teisinga. Jei fiziologiniai poreikiai nėra patenkinami, labiausiai tikėtina, kad bus priimami mažiausiai etiški sprendimai. Yra įrodyta, kad išankstinė teorinė nuostata, kad etiški sprendimai marketingo etikoje yra galimi, jei kompanija atitinka bendrovių socialinės atsakomybės etikos lygį Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse, yra teisinga: kai kuriose situacijose marketingo etikos sprendimai priklauso nuo įmonės finansinių rezultatų ir juridinės praktikos (įstatymų laikymosi).

ENIt is noticed, that the marketing decisions made in the various situations differ, as far as ethics is concerned. Having analyzed these situations, it is possible to distinguish recurrent regularity, which is submitted as determinant factors of decision making process. One of such factors is motivation on both individual and organizational levels, which is distantly researched. The aim of the article is to identify the influence of motivation factor on marketing ethics in Lithuanian media in individual and organizational contexts. Research methods include comparative literary analysis, secondary data analysis, quantitative and qualitative studies. As a research result, a model for decision making in marketing ethics in the context of individual and organizational motivation is defined, influence of motivation factor on marketing ethics in Lithuanian media is measured and evaluated. It is concluded that theoretical precondition that ethical decisions in marketing ethics are possible if a person satisfies physiological needs in Lithuanian media is correct: if physiological needs are not satisfied, it is the most probable that minimal of ethical decisions will be made. It is proven that theoretical precondition that ethical decisions in marketing ethics are possible if a company is on the ethical level of corporate social responsibility in Lithuanian media is correct: in some situations decisions in marketing ethics depend on the financial results of an enterprise and legal practice (obeying the law). [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Factors influencing ethics of marketing decisions in Lithuanian Media / Laima Abromaitytė-Sereikienė. Inžinerinė ekonomika. 2008, Nr. 1 (56), p. 29-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18310
Updated:
2018-12-17 12:05:40
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: