Verslas ir darnaus vystymosi įgyvendinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslas ir darnaus vystymosi įgyvendinimas
Alternative Title:
  • Business and implementation of sustainable development
  • Предпринимательство и внедрение принципов устойчивого развития
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 41, p. 151-167
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti verslo vaidmenį, įgyvendinant darnaus vystymosi principus, atskleidžiant verslo savanoriškų iniciatyvų svarbą darnaus vystymosi valdyme šiuolaikinėje globalioje visuomenėje. Darnaus vystymosi koncepcija yra pagrindinė šiuolaikinės visuomenės plėtros koncepcija, tačiau jos įgyvendinimas susiduria su daug kliūčių, kurios pirmiausia kyla dėl rinkos negebėjimo išspręsti aplinkos, visuomeninių gėrybių, informacijos ribotumo, socialinės nelygybės ir kt. problemų, todėl rinka pati savaime negali užtikrinti socialinių ir aplinkosauginių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Todėl būtinas valstybės reguliavimas, bet vien jis nepajėgus užtikrinti šių problemų sprendimo. Šalia privalomų aplinkosauginių ir darbo santykių reguliavimo reikalavimų, savanoriška aplinkosauginė ir socialinė veikla tampa svarbiu darnaus vystymosi principų įgyvendinimo visuomenėje veiksniu, o kartu gerina įmonės įvaizdį ir didina jos vertę. Be to, ši veikla garantuoja įmonės konkurencingumo didėjimą. Teorinės savanoriškų verslo iniciatyvų ištakos randamos socialinio kontrakto koncepcijoje. Socialinis kontraktas - tai priemonės, padedančios suderinti interesus, permodeliuoti santykius, sukurti tvarką lemiančias procedūras bei praktikas. Savanoriškos įmonių aplinkosauginės ir socialinės iniciatyvos Lietuvoje mažai paplitę, nes yra nepakankamas socialinių partnerių bendradarbiavimas, mažos savivaldybių galimybės bei įtaka įmonių plėtrai. Siekiant plėsti įmonių socialinę atsakomybę ir kitas savanoriškas verslo iniciatyvas Lietuvoje, būtinas intensyvus naudos gavėjų informavimas ir mokymai.

ENThe article analyzes the role of business in implementing harmonious development principles by revealing the importance of voluntary business initiatives in management of harmonious development in the modern global society. Harmonious development is the main concept of development of the modern society but its implementation faces a lot of obstacles, which arise due to the market’s inability to resolve the issues of limitations of the environment, the public good and information, social inequality, etc., therefore the market is not able to ensure implementation of the social and environmental objectives of harmonious development therefore state regulation is necessary but it alone is not able to ensure the resolution of the problems. Apart from the obligatory environmental and labour relations regulation requirements, the voluntary environmental and social activities become an important factor for implementation of the principles of harmonious development in the society and also contribute to the image and value of the enterprise. In addition, the activities ensure the increase of the competitive abilities of the enterprise. The theoretical beginnings of the voluntary business initiatives are found in the concept of social contract, which is the tools, helping to tune the interests, remodel the relations and create the order ensuring procedures and practices. The voluntary environmental and social initiatives of enterprises in Lithuania are not widely spread, since there is insufficient cooperation between social partners, the possibilities of municipalities and their influence on the development of the enterprise are small. For the purpose of development of the social responsibility of enterprises and other voluntary business initiatives in Lithuania, intensive provision of information to and training of the beneficiaries is necessary.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17136
Updated:
2018-12-17 12:03:08
Metrics:
Views: 31    Downloads: 14
Export: