Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinių kompanijų veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinių kompanijų veikloje
Alternative Title:
Corporate social responsibility in the activities of multinational companies
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 175-192
Keywords:
LT
Globali ekonomika; Tarptautinės korporacijos; Įmonių socialinė atsakomybė.
EN
Corporate social responsibility; Global economy; Transnational corporations.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos skverbimasis į visas gyvenimo sritis, besikeičiantys visuomenės lūkesčiai lėmė naujų iššūkių verslui atsiradimą. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra greitai besikeičianti verslo strategija, o ne tik paprasta vadybos literatūros teorija. Tai atsakas į globalizaciją ir globalių tarptautinių korporacijų plėtrą. Verslui ĮSA padeda sukurti palankias ilgalaikes perspektyvas, užtikrinti reputaciją ir saugumą, stiprinti žmogiškųjų išteklių ir intelektinį kapitalą, padeda sumažinti energijos ir atliekų kiekį bei joms skiriamas išlaidas, diferencijuoti verslą bei pasiruošti pokyčiams. Straipsnyje siekiama išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės teorinius aspektus ir atlikus empirinį tyrimą dviejose Lietuvoje veikiančiose tarptautinėse korporacijose įvertinti darbuotojų požiūrį į ĮSA. Atlikus socialiai atsakingo verslo supratimo tarp įmonių „X“ ir „Y“ darbuotojų tyrimą nustatyta, kad dauguma tyrime dalyvavusių įmonių darbuotojų žino apie įmonėse įgyvendintas socialines programas. Socialinės atsakomybės supratimas yra skirtingas: dauguma įmonės „X“ darbuotojų iki apklausos nebuvo girdėję ĮSA, o dauguma įmonės „Y“ darbuotojų iki apklausos buvo girdėję šį terminą. Nustatyta, kad įmonė „X“ vykdo socialiai atsakingą veiklą. Daug dėmesio skiriama darbuotojų aplinkai gerinti bei darbuotojų motyvacijai didinti. Įmonė dalyvauja ir Klaipėdos miesto socialinėje veikloje. Įmonė „Y“ tik žengia pirmuosius žingsnelius socialiai atsakingo verslo link. Buvo nustatyta, jog ĮSA idėjos žinomumas nepriklauso nuo lyties ir amžiaus, tačiau priklauso nuo respondentų išsilavinimo.

ENThe penetration of the globalisation into all fields of life and changing expectations of society determined the occurrence of new challenges to business. Corporate social responsibility is a rapidly changing business strategy and not just a simple management theory. It is a response to globalisation and the spread of global international corporations. CSR helps business create favourable durable prospects, ensure reputation and safety, enhance human and intellectual capital, reduce the amount of energy, waste and related costs, differentiate business and get prepared for changes. The article aims to analyse theoretical aspects of CSR and, having performed an empirical research in two international corporations operating in Lithuania, to assess employees’ attitudes towards CSR. Having performed a research of employees’ understanding of CSR in companies “X” and “Y”, it was estimated that the majority of company employees participating in the research know about CSR being implemented in the company. The research revealed that understanding of social responsibility concept is different between workers in these companies: the majority of employees in company “X” had not been familiarised with the concept of CSR before the survey, while the majority of employees at company “Y” were aware of this concept. It was established that company “X” was performing socially responsible activities. A great deal of attention is paid to improvement of the working environment and employees’ motivation. The company participates in social activities of the city of Klaipėda. Company “Y” only makes first steps towards corporate social responsibility. It was established that the awareness of the idea of CSR does not depend on the gender and age, but on the education of respondents.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24972
Updated:
2018-12-17 12:38:34
Metrics:
Views: 25    Downloads: 13
Export: