Building organizational trust in a low-trust societal context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Building organizational trust in a low-trust societal context
In the Journal:
Baltic journal of management. 2010, Vol. 5, No. 2, p. 197-217
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra ištirti pasitikėjimo organizacijoje ir etikos valdymo įrankių tarpusavio ryšius, o taip pat etines organizacijų praktikas posocialistiniame kontekste. Straipsnyje pagrindžiama konceptuali tarpusavio ryšių tarp pasitikėjimo organizacijoje, etikos valdymo įrankių ir etinių organizacijos praktikų struktūra. Taikant kiekybinius duomenų analizės metodus yra tiriami kintamųjų tarpusavio ryšiai. Duomenys buvo surinkti Lietuvoje, paimtoje kaip posocialistinės visuomenės pavyzdys, kurioje pasitikėjimo lygis yra žemas, išplatinus klausimyną. Iš viso buvo gauti atsakymai iš 519 respondentų. Tyrimo rezultatai patvirtina kintamųjų tarpusavio priklausomybę. Buvo nustatyta reikšminga pasitikėjimo organizacijoje priklausomybė nuo organizacinės praktikos. Tyrimo rezultatai rodo, kad etikos valdymo įrankiai tik silpnai numato pasitikėjimo organizacijoje iškilimą organizacijose, veikiančiose posocialistiniame kontekste. Tiksliau sakant, organizacinės praktikos, kurios integruoja etinius principus, yra žymiai svarbesnės kuriant pasitikėjimą organizacijoje. Tai posovietinio konteksto ypatybė, kur žmonės buvo pripratę prie skelbiamų vertybių ir idėjų santykinumo, todėl turi polinkį ieškoti, kaip vertybė realizuojama praktiškai. Tačiau kadangi posocialistinės visuomenės skiriasi savo socioistorine praeitimi, šis teiginys nėra apibendrinantis. Straipsnyje pateikiamos praktinės gairės, kaip skatinti pasitikėjimą organizacijoje posocialistinėje visuomenėje.Reikšminiai žodžiai: Etika; Organizacinė kultūra; Pasitikėjimas, etika, organizacinė kultūra, Lietuva; Verslo etika; Business Ethics; Ethics; Organizational Culture, Lithuania; Trust, Ethics, Organizational culture, Lithuania.

ENThe paper aims to investigate the interrelationship between trust in an organisation and ethics management tools, as well as ethical organisational practices in the post-socialist context. The paper substantiates the conceptual structure of interrelationship between trust in an organisation, ethics management tools and ethical organisational practices. The interrelationship of variables is examined through quantitative data analysis methods. The data were collected by means of a questionnaire distributed in Lithuania, which is used as the example of post-socialist society, in which the level of trust is low. 519 respondents were involved in the survey. Survey results confirm mutual dependency of variables. The survey established a significant dependency of trust in an organisation on organisational practice. The results show that ethics management tools hardly envisage the increase in trust in an organisation with regard to organisations functioning in the post-socialist context. Organisational practices that integrate ethical principles are much more important for the creation of trust in an organisation. It is the feature of the post-Soviet context, where people were used to the relativity of declared values and ideas, thus they tend to look for ways to realise the value in practice. However, since post-socialist societies differ in their socio-historical past, this statement is not generalising. The paper gives practical guidelines how to promote trust in an organisation in post-socialist society.

ISSN:
1746-5265
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27204
Updated:
2021-02-10 17:33:55
Metrics:
Views: 17
Export: