Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 8, d. 1, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 8, p. 1
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2011.
Pages:
510 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Rimantas Miknys — I. Laikas - Erdvė - Žmogus / Zita Medišauskienė : 1. XIX amžius pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje ; 2. Lietuvos samprata: tarp istorijos ir etnografijos ; 3. Gamtinės ir klimato sąlygos. Ištekliai ; 4. Gyventojų skaičius ir struktūra. Demografiniai pokyčiai ; 5. Religinė ir etninė Lietuvos gyventojų struktūra ; 6. Agrarinė ir industrinė erdvė ; 7. Priešiška aplinka — II. Valdžios: pasaulietinė ir dvasinė : 1. Valdžia: administracija ir teisė / Tamara Bairašauskaitė: 1.1. Imperinis valdymas, reformos ir modernizacija ; 1.2. Administracinis valdymas ; 1.3. Teisė, teismai, viešoji tvarka ; 2. Bažnyčia tarp pasaulietinės valdžios ir visuomenės / Rimantas Miknys : 2.1. Krikščionių Bažnyčios XIX a. Europoje ; 2.2. Katalikų bažnyčia ; 2.3. Evangelikų bažnyčios ; 2.4. Unitų bažnyčia ; 2.5. Stačiatikių bažnyčia — III. Visuomenė: uždara ir laisvėjanti / Tamara Bairašauskaitė : 1. Luomų sąstingis : 1.1. Bajorai ; 1.2. Dvasininkai ; 1.3. Valstiečiai ; 1.4. Miesto gyventojai ir miestiečių luomas ; 2. Modernėjimo ženklai : 2.1. Inteligentijos gimimas ; 2.2. Buržua ir proletarai ; 3. Etnokonfesinės bendruomenės : 3.1. Žydai ; 3.2. Totoriai ; 3.3. Karaimai ; 3.4. Sentikiai ; 4. Lokaliniai ryšiai : 4.1. Šeima ; 4.2. Moteris šeimoje ir visuomenėje — XIX a. naudoti nemetriniai matai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTDevynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia yra pirmoji knyga iš trijų, skirtų Lietuvos XIX amžiui. Šios knygos, kaip ir kitų dviejų būsimų knygų, autoriai siekia realizuoti bendrą visos sintezės koncepciją – atskleisti Lietuvos, kaip savito sociokultūrinio fenomeno, tapsmą ir raidą, parašyti procesų, o ne įvykių istoriją, pabrėžiant Lietuvos visuomenės gyvenimo formas, jų raišką, kaitą, sąveiką su Europos procesais. Aiškinimo išeities taškas, šerdis, – visus juos nulėmęs procesas, kuris įvardijamas kaip modernėjimas, modernizacija. Knygoje apibūdinamos XIX a. Lietuvos visuomenės funkcionavimo aplinkos. Charakterizuojamos to meto ypatybės, apibūdinama Lietuvos samprata, aptariamos visuomenės egzistavimo gamtinės ir klimato sąlygos, ištekliai, demografiniai procesai, luominė, konfesinė ir etninė visuomenės sudėtis, gyventojų tankumas, krašto urbanizacija. Išsamiai nagrinėjama Rusijos imperijos valdymo ir teisės sistema, visuomenės struktūra ir institucijos, etninės ir etnokonfesinės bendruomenės. Sekant pasaulinės istoriografijos tendencijomis atsirado netradicinis tokio pobūdžio darbams skyrius, skirtas šeimos ir moterų problemoms. Knygoje pateikiama ne tik Katalikų bažnyčios, bet ir kitų konfesijų – evangelikų, stačiatikių, unitų – Bažnyčių padėtis ir raidos ypatumai. Darbe remiamasi naujausiais mūsų ir užsienio šalių mokslininkų Lietuvos istorijos tyrimais, naudojami visų kartų mokslininkų įdirbiai, daugelio kitų mokslo šakų tyrinėtojų darbo rezultatai, taip pat skelbti šaltiniai, kurių dalis istoriografijoje visai nenaudota arba naudota retai. Knygai parengti originalūs informatyvūs žemėlapiai, pateiktos retai arba pirmą kartą publikuojamos iliustracijos, schemos.

ENThe 19th Century: Society and Power is the first of three books devoted Lithuania’s 19th century. The authors of this book, as of the two ensuing, strive to realize the general concept of the entire synthesis - to reveal the formation and development of Lithuania as a distinctive socio-cultural phenomenon, and to write the history of processes rather than events, emphasizing the forms of Lithuanian public life as well as their expression, change, and interaction with the processes of Europe. The starting point - the core - of the explanation is the process that has determined them all, which is referred to as modernisation. The book describes the environs in which 19th c. Lithuanian society functioned. The features of that time are characterised, the concept of Lithuania is described, and the natural and climatic conditions of society’s existence are discussed, as are resources, demographic processes, the class, confessional and ethnic composition of society, population density, and urbanization of the territory. The government and legal system of the Russian Empire, the structure and institutions of society, and ethnic and ethno-confessional communities are examined in detail. Following the trends of global historiography, a non-traditional section appeared for work of such a nature, dedicated to family and women’s issues. The book presents the position and evolutional traits of the Catholic Church as well as the Evangelist, Eastern Orthodox and UGC Churches. The paper is based on the latest domestic and foreign studies of Lithuanian history, but also uses the work of scholars from various generations and fields of science. Original informative maps were prepared for the book, and sources, illustrations and charts that have rarely or never been published are presented.

ISBN:
9789955234630 (8 tomas, 1 dalis); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28705
Updated:
2022-02-14 16:08:11
Metrics:
Views: 318    Downloads: 92
Export: