Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. - XX a. pradžia)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. - XX a. pradžia)
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
Pages:
452 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Seinai; Teologijos seminarija; Kunigai; Rengimas; Seinai theological seminary; Catholic clergy; Preparation; Dvasininkų rengimas; Seinų kunigų seminarija; The preparation of the catholic slergy.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Seinų kunigų seminarijos įkūrimo ir veikimo sąlygos — Bažnyčios padėtis Lenkijos Karalystėje — Seinų (Augustavo) vyskupijos įkūrimas — Vyskupijos centro alternatyvos — Neįvykęs ir įvykęs Seinų vyskupijos padalijimas — Seinų kunigų seminarija 1826-1915 m. — Įkūrimo priežastys: Nėra ką siųsti į parapijas; Lietuviškai mokančių kunigų trūkumas — Mokymas, kontingentas: Rengimas studijoms ir egzaminai iki seminarijos įkūrimo; Mokymo programa; Lojalumas imperijai arba valdžios mėginimai kontroliuoti seminariją; Biblioteka; Pedagoginis personalas; Auklėtiniai; Klierikų užklasinė, arba visuomeninė, veikla; Seminarijos patalpos — Seinų kunigų seminarijos auklėtinių aukštosios studijos — Aukštųjų teologijos studijų galimybės savame krašte — Seminarijos auklėtinių aukštosios studijos Varšuvoje ir Sankt Peterburge — Studijos Vakarų Europos katalikų universitetuose: Priežastys ir motyvai; Civilinės valdžios požiūris į studijas užsienyje; Dvasinės vyresnybės požiūris į studijas užsienyje; Katalikų universitetai - Seinų vyskupijos dvasininkijos studijų centrai; Į Vakarų Europos universitetus legaliai išvykę studijuoti dvasininkai; Slaptas vykimas studijuoti; Studijų lėšos; Ne tik studijos; Studijų Vakarų Europoje rezultatai — Išvados — Priedai — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Streszczenie — Spis ilustracji — Summary — List of illustrations.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Istorija (mokslas) / History science; Kunigų ugdymas. Seminarijos / Education of the priests. Seminaries; Rengimas; Seinai.
EN
Catholic clergy; preparation of the catholic slergy; Preparation; Seinai theological seminary.
Summary / Abstract:

LTSeinų kunigų seminarijos įkūrimą paskatino vyskupijos pastoraciniai poreikiai, nes pradėjo trūkti diecezinių kunigų, ypač mokančių lietuvių kalbą. Monografijoje siekiama ištirti diecezinių kunigų edukacijos (mokymo) proceso organizavimą Seinų kunigų seminarijoje. Chronologinės ribos apima laikotarpį nuo XVIII a. pačios pabaigos iki XX a. trečiojo dešimtmečio vidurio. Seinuose įsteigta seminarija turėjo vyskupijos kunigų seminarijos statusą. Joje buvo rengiami kunigai pastoraciniam darbui Seinų vyskupijos parapijose. Visas mokslo organizavimas ir seminarijos vidaus gyvenimas vyko pagal seminarijos statutą ir nustatytą dienotvarkę. Dėstomosios kalbos buvo lotynų ir lenkų. Dauguma Seinų kunigų seminarijos klierikų pagal socialinę kilmę buvo valstiečiai (80,4%). 1826-1903 m. Seinų kunigų seminarijoje mokėsi apie 81% klierikų, kurie pagal savo kilmę buvo etniniai lietuviai arba jų gimtoji (tėvų) kalba buvo lietuvių. Seinų kunigų seminarijoje tarp klierikų stipriai reiškėsi lietuvių tautinės nuostatos. Lietuvių kalbos mokėsi slapta, nes lietuvių kalbos tobulinimas buvo viena iš būtinų sąlygų sėkmingam pastoraciniam darbui lietuviškose parapijose. Klierikų slaptos organizacijos įkūrimas, draudžiamos lietuviškos spaudos rėmimas ir platinimas, bendradarbiavimas lietuviškoje spaudoje (pagrindinės klierikų lietuviškos veiklos formos) buvo atsiliepimas į laiko iššūkius, kuriuos diktavo besiformuojančios modernios lietuvių tautos poreikiai. Seinuose veikusi kunigų seminarija XIX a. Lietuvos religiniame ir kultūriniame gyvenime užėmė išskirtinę vietą.

ENThe object of this study is the organization of education (teaching) of diocesan priests at the Seinai Seminary on two levels: basic education at the seminary (first level), and more advanced theological studies with the attainment of a higher degree, usually abroad (second level). In examining the more advanced theological studies, particular attention is paid to those carried out secretly at Catholic universities in Western Europe in the second half of the 19th century. This was a new development in theological education - one in which the students at the Seinai Seminary participated more actively than those at the Vilnius and Samogitian seminaries. Although the seminary of Seinai operated from 1826 until the spring of 1915, the chronological boundaries of this study are broader. In explaining the reasons for the founding of the seminary, there is reference to events twenty years earlier - namely, the situation of the Catholic Church in the territory that after the third partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1795) became part of Prussia. In evaluating the studies of the Seinai Seminary graduates at the universities of Western Europe, the chronological boundary goes beyond the 1915 date by a whole decade, since it is essential to describe the whole course of study. Thus, the chronological boundaries of this work encompass the period from the very end of the I8th century until the rfiiddle of the 1920s.

ISBN:
9789955847229
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20744
Updated:
2020-11-26 21:58:16
Metrics:
Views: 88
Export: