Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais
Alternative Title:
Synod of the Lithuanian church of Evangelic Reformers: organisation, church self-governance and formation of confessional intelligence in 1795-1830
Publication Data:
Vilnius : Versus Aureus, 2006.
Pages:
504 p
Contents:
Įvadas — Istoriografija — Šaltiniai — Sinodo organizacija ir intersinodinis bažnyčios valdymas — Sinodo darbo data, vieta ir trukmė — Sinodo posėdžių reglamentas ir sinodo pareigūnai — Sinodo potvarkių užrašymas ir skelbimas — Sinodo sudėtis — Intersinodinis bažnyčios administravimas — Sinodo administracinė teritorinė ir santykių su valstybe politika — Sinodo administracinė teritorinė politika — Sinodo ir valstybės santykiai — Sinodo dvasinė ir dvasinių kadrų politika — Dvasinių klausimų administravimas sinode — Sinodo kalbinė ir konfesinių raštų leidybinė politika — Dvasininkų ordinacijos tvarka — Distriktų senjorų paskyrimai ir ordinacijos tvarka — Distriktų konsenjorų paskyrimai ir ordinacijos tvarka — Dvasininkų paskyrimai į distriktų parapijas — Dvasininkų atlyginimai ir jų šeimos narių socialinės garantijos — Dvasininkų drausmės klausimai — Sinodo švietimo politika — Pradinis lavinimas — Parapijinių pradžios mokyklų tinklas — Parapijinių pradžios mokyklų administravimas — Pradinių mokyklų kadrai — Vidurinis mokslas — Vidurinio mokslo administravimas — Vidurinių mokyklų administracija ir pedagogai — Sinodo vidurinių mokyklų mokytojų atlyginimai — Mokyklų finansavimas — Sinodo stipendijų vidurinėse mokyklose skyrimo tvarka ir sinodo stipendininkai — Sinodo aukštojo mokslo politika — Universitetinių studijų organizacija ir administravimas — Sinodo stipendininkai universitetuose ir studijų eigos dinamika — Išvados — Zusammenfassung — Literatūros sąrašas — Panaudoti archyvinių šaltinių fondai — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Bažnytinė savivalda; Organizacija; Sinodas.
Summary / Abstract:

LTXIX a. Lietuvos istoriją paženklino ypač ryškiais ir svarbiais įvykiais. Lietuvos istorijos tyrėjai šį amžių vadina okupacijos ir aneksijos amžiumi, kuris tapatinamas su nuolatos atsinaujinančiu pasipriešinimu, siekiu išsivaduoti iš svetimo jungo ir priespaudos. Šiuo laikotarpiu Lietuvos reformatų bažnyčios gyvenime įvyko daug esminių pokyčių, susijusių su naujomis jos veiklos sąlygomis. XIX amžių drąsiai galima vadinti ir pavergtos tautos kovos istorija, kurios metu itin ryškiai buvo suvoktas tautinės savasties ir tautinio identiteto pradas, leidęs lietuviams aiškiai ir nedviprasmiškai save identifikuoti ne tik teritoriniu, politiniu, bet ir kalbiniu bei etniniu pagrindu kaip atskirą ir savarankišką Europos tautą. Šiam procesui neabejotinai didelę įtaką turėjo bažnyčia ir jos institutų vykdyta politika. Tyrimo objektas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios, kaip konfesinės mažumos, galimybės ir būdai prisitaikyti pakitusiomis politinėmis aplinkybėmis, Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį, tiriant bažnyčios sinodo organizaciją, bažnytinę savivaldą ir sinodo švietimo politiką, kurios pagalba sinodas formavo konfesinę inteligentiją. Pasirinktas tyrimo objektas Lietuvos istoriografijai nėra tradicinis, nes Lietuvos reformatai, sudarantys tik nežymią Lietuvos visuomenės dalį, yra, palyginti su kitomis Lietuvos konfesijomis, uždaresnė visuomenės dalis.Reikšminiai žodžiai: Sinodas; Organizacija; Bažnytinė savivalda.

ENThe Lithuanian history in the 19th century was marked with highly distinctive and important events. The researchers of the Lithuanian history call this age the age of occupation and annexation which is compared to the continuously reoccurring resistance and the striving for liberation from foreign oppression. During this period many essential changes took place in the life of the Lithuanian Reformer Church, related with new conditions of its activity. The 19th century can be called also a century of fights of the enslaved nation when the origins of national identity and national background was clearly realised, and it enabled the Lithuanians to identify themselves as a separate and individual nation of Europe clearly and unambiguously not only on the territorial, political, but also with linguistic and ethnic bases. No doubt, this process was highly affected by the Church, and by the policy of its institutions. The object of research includes the possibilities and ways of the Lithuanian Evangelic Reformer Church, as a confessional minority, of adapting itself in view of the changed political circumstances, after Lithuania was included into the Russian Empire, by analysing the organisation of the church synod, church self-administration and the synod educational policy that facilitated the synod in the formation of the confessional intelligence. The selected object of research is not traditional for the Lithuanian historiography because the Lithuanian reformers, making only an insignificant part of the Lithuanian society, are a rather self-contained part of the society compared to the other Lithuanian confessions.

ISBN:
9955699043
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10721
Updated:
2020-09-22 16:33:12
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: