Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis
Publication Data:
Vilnius : Diemedis, 2000.
Pages:
351 p
Notes:
Monografijos pagrindu autorei suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro vardas (Vilniaus universitetas - 2002). Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Bažnytinė politika; Biografija; Dvasininkai; Dvasininkija ir lietuvių kalba; Dvasininkų ugdymas; Ganytojiška veikla; Genealogija; Giminė; Istorija; Istorikai; Katedra; Kunigaikščiai; Parapijos; Vyskupai; Vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis; Vyskupijos; Žemaitija (Samogitia); Žemaičių vyskupijos administracinė struktūra; Žemaičių vyskupijos valdymas; Administrative structure of diocese of Samogitia; Biography; Bishop Juozapas Arnulfas Giedraitis; Bishops; Cathedral; Church policy; Clergy; Clergy education; Diocese; Dukes; Family; Genealogy; Historians; History; Lithuania; Ministry and Lithuanian; Parish; Pastoral activity; Samogitia; The administration of diocese of Samogitia.
Contents:
Įvadas: Literatūra; Šaltiniai — Gyvenimo kelio pradžia — Kilmė — Gimimo data ir vieta — Vaikystė — Pradžios mokslai — Collegium Nobilium — Kelias į vyskupo sostą — Dvasinė seminarija — Vakarų Europoje praleisti metai — Kapitulos prelatas — Žemaičių vyskupo koadjutorius — Žemaičių vyskupija ir Peterburgas pirmaisiais metais po padalijimų — Bažnytinės politikos bruožai — Kova dėl vyskupo mitros — Sumanymas iškelti Žemaičių vyskupo sostą į Gardiną — Administracinė vyskupijos struktūra — Parapijų ir dekanatų tinklas: Dėl parapijų steigimo; Vienuolynų parapijos; Dėl parapijų skaičiaus; Parapijų pasiskirstymas — Parapijų dydis — Parapinė bendruomenė — Dvasininkų skaičius — Vyskupijos valdymas — Vyskupo kanceliarija — Konsistorija — Katedros kapitula: Katedros vikarai; Kapitulos pajamos; Vyskupo stalo valdos; Koadjutorius — Dvasininkų ugdymas — Vyskupas ir parapijų dvasininkai — Vyskupas ir vyskupijos seminarija — Vyskupas ir Vilniaus vyriausioji seminarija — Kitos mokymo institucijos — Baigiamosios pastabos — Trumpiniai — Šaltiniai ir literatūra — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Bažnytinė politika; Biografijos / Biographies; Dvasininkija / Clergy; Ganytojiška veikla; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Giminė; Istorija; Istorikai; Katedra; Parapijos; Vyskupijos; Žemaičių vyskupijos administracinė struktūra; Žemaičių vyskupijos valdymas.
EN
administration of diocese of Samogitia; Administrative structure of diocese of Samogitia; Bishop Juozapas Arnulfas Giedraitis; Bishops; Cathedral; Church policy; Clergy education; Diocese; Dukes; Genealogy; History; Historians; Ministry and Lithuanian; Parish; Samogitia.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų kunigaikščių Giedraičių giminė, kilusi iš sritinių kunigaikščių, kurių valdos buvo Aukštaitijoje, į šiaurę per ketvertą dešimčių kilometrų nuo Vilniaus esančiuose Giedraičiuose ir jų apylinkėse, Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje užima ypatingą vietą. Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757-1838) yra paskutinis iš kunigaikščių Giedraičių, nešiojusių Žemaičių vyskupijos ganytojo mitrą. Knygoje plačiai aprašoma vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio biografija, taip pat bendras vyskupijos kontekstas to meto Lietuvoje, parapijų ir vienuolijų padėtis, katedros kapitula, sudėtingi vyskupijos procesai po III-ojo valstybės padalinimo ir valstybingumo praradimo. Atvirai nekvestionuodamas po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų pasikeitusios politinės padėties, pripažindamas patį Lietuvos pavaldumo Rusijos imperijai faktą, Giedraitis nevengė Stačiatikių Bažnyčios įvardyti kaip elemento, nepriimtino jau susiformavusiai kultūrinei tradicijai. Platus požiūris į lietuvių kalbos vartojimą, suvokta bendrinės kalbos kūrimo būtinybė yra svarus argumentas, leidžiantis atmesti kaip nepagrįstą versiją, kad Juozapui Arnulfui Giedraičiui rūpėjo tik pastoraciniai reikalai. Sumaniai naudodamasis aukšto hierarchinio posto teikiamomis administracinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, Giedraitis daug prisidėjo, kad Žemaitijoje tuo metu būtų įkurtas intelektualiai itin pajėgus lituanistinio sąjūdžio centras, iš kurio sklidusios idėjos veikė ne vieno dešimtmečio Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

ENThe Giedraičiai family of noble dukes of the Grand Duchy of Lithuania, coming from area dukes with possessions in the Highlands, from Giedraičiai and its surroundings, located forty kilometres to the north of Vilnius, take a special place in the history of the Lithuanian Catholic Church. Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757–1838) was the last duke in the Giedraičiai family, who wore the mitre of the pastor of the Samogitian diocese. The book contains detailed descriptions of bishop Giedraitis’s biography and the general context of the diocese in Lithuania of the time, the situation of parishes and monkhoods, the chapter of the cathedral, complicated diocesan processes after the 3rd division of the state and the loss of statehood. Giedraitis did not avoid calling the Orthodox Church as an element, which was unacceptable for the already-formed cultural tradition, without openly questioning the changed political situation after the divisions of the Polish-Lithuanian Commonwealth and by recognising the fact of Lithuania’s subordination to the Russian Empire. A broad approach to the use of the Lithuanian language, understanding of the necessity to develop standard language is a weighty argument, which allows to reject the version that Giedraitis cared only about pastoral affairs as ill-founded. By making a smart use of administrative and economic possibilities provided by a high hierarchical post, Giedraitis greatly contributed to the establishment of an intellectually powerful centre of Lithuanian movement in Samogitia. Ideas disseminated from it affected the cultural life in Lithuania for several decades.

ISBN:
9986230764
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13091
Updated:
2020-10-06 17:05:33
Metrics:
Views: 116    Downloads: 6
Export: