Socialinė katalikybė Lietuvoje : laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė katalikybė Lietuvoje: laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia)
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2008.
Pages:
390 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — XIX a. vidurio Vakarų Europos socialinės katalikybės idėjos ir jų atgarsiai Lietuvoje (M. Valančiaus socialinė samprata) — XIX a. vidurio Vakarų Europos socialinės katalikybės idėjos — M. Valančiaus socialinė samprata: M.Valančiaus sąsajos su Vakarų Europos socialine katalikybe; Grėsmės tautos išlikimui ir atsako galimybės — Iššūkiai socialinės katalikybės sklaidai (XIX a. antrojoje pusėje - XX a. pradžioje) — Lietuvių katalikų intelektualų socialinę mintį žadinę veiksniai: Nutautinimo ir ekonominio pavergimo grėsmė: Ateizmo ir socialinio radikalizmo idėjų sklaida; Enciklikos „Rerum novarum“ percepcija — Katalikų aspiracijos studijų metais: Kunigų seminarijos; Vakarų Europos katalikiškieji universitetai — XX a. pradžios katalikiškasis modernizmas ir jo atgarsiai Lietuvoje — Katalikiškojo modernizmo ištakos — Modernizmo percepcija Lietuvoje — Katalikų socialinės minties sklaidos židiniai: Vilniaus vyskupija; Suvalkų vyskupija; Kauno vyskupija — Liberaliojo kapitalizmo vertinimas — Socialinio klausimo iškilimas ir jo aiškinimas — Požiūrio į kapitalizmą socialinė ir psichologinė nuostata — Privatinės nuosavybės traktavimas — Klasinių santykių aiškinimas: socialinės partnerystės įžvalgos — Darbininkijos padėties vertinimas — Socializmo kritika — Socialinio ir psichologinio požiūrio į socializmą kaita —Visuomenės raidos marksistinės koncepcijos vertinimas — Socialistinio ūkio modelio kritika — Individo raiškos galimybių socializmo sistemoje numatymas — Visuomenės gerovės, saugos ir valstybės valdymo alternatyvos Lietuvai paieškos — Kooperacija kaip visuomenės ekonominės ir socialinės organizacijos pagrindas: Kooperacija ir individo ekonominė bei socialinė sauga; Kooperacijos raiškos Lietuvoje socialinės dimensijos — Visuomenės ir valstybės valdymo modelio paieškos: Savivaldos samprata; Valstybės valdymo modelio paieškos — Baigiamosios išvados — Aptariamojo laikotarpio aktyvesnių lietuvių katalikų intelektualų trumpos biografijos — Social Catholicism in Lithuania. Epoch's Challenges and Response Trajectories (The second half of the 19th century and the beginning of the 20th century) (Summary) — Contents — Literatūra ir šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
19 amžius; 13 amžius; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Politika / Politics.
Reviews:
Recenzija leidinyje Filosofija. Sociologija. 2009, Nr. 3, p. 213-215
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios socialinės katalikybės raiška Lietuvoje. Remiantis spausdintais darbais ir gausia archyvine medžiaga, susistemintai pateikiamas XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų nagrinėtų socialinių problemų visetas, atskleistos jų kėlimo teorinės nuostatos Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos, ekonominio liberalizmo bei ortodoksinio marksizmo teorijos kontekste. Išryškinta XIX a. vidurio Vakarų Europos socialinės katalikybės atstovų (ypač V. Kettelerio) skelbtų idėjų įtaka M. Valančiaus socialinei sampratai. Parodoma XX a. pradžios katalikiškojo modernizmo percepcijos Lietuvoje ypatumai, katalikų ir vietos protestantų bei pasaulietinės inteligentijos laikysena jo skelbtų nuostatų atžvilgiu. Atskleisti katalikų socialinės minties ir praktinės veiklos židiniai bei jų ypatumai Vilniaus, Kauno ir Suvalkų vyskupijose. Atskleidžiamas katalikų intelektualų požiūris į socialines ekonomines sistemas – liberalųjį kapitalizmą ir kolektyvistinį socializmą, socialinio teisingumo atkūrimo visuomenėje galimybes ir būdus. Analizuojamos katalikų intelektualų skelbtos visuomenės gerovės, saugos ir valstybės valdymo alternatyvos Lietuvai, jų pastangos puoselėti pasiteisinusias Vakarų Europos šalyse pažangias socialinio ir ekonominio gyvenimo praktikas, skelbtąsias idėjas įgyvendinti įkurtose ekonominėse (ūkio), švietimo, kultūros ir kt. draugijose bei organizacijose. Monografija skiriama mokslo darbuotojams, magistrantams, studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus, visiems, besidomintiems socialinės katalikybės raida ir raiška Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Socialinė katalikybė; Social Catholicism; Krikščionybė; Bažnyčia; Politika; Intelektualai; Socialinės idėjos; Bendruomenė; Religinė organizacija; Catholicism; Church; Policy; Intellectuals; Social ideas; Community; Religious organization.

ENThe Catholic Church has always cared about the social being of a n individual and the nation. However, in different countries social ideas of Catholicism w e r e expressed in different ways. It was due not only to the attempts of local Catholics w h o cherished social ideas, but also to certain historical circumstances, their self-consciousness, maturity and activity defending their o w n identity, social and political rights. In the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century social ideas of Catholicism in Lithuania developed under the influence of t w o factors: reality of national revival and spread of new ideas whichgave rise to the ideas promoted by the representatives of West European social Catholic movement and the social doctrine of the Catholic Church laid out in the encyclicals "Rerum novarum" (1891), "Graves de communi " (1901) by Pope Leon XIII, "II fermo proposito" (1905) by Pius X and others. These two factors induced the patriotic part of the Lithuanian clergy to engage more actively in the problems of social existence. The monograph analyses the expression of social Catholicism in Lithuania in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. the work consists of six chapters, conclusions, a list of references, short biographies of the most prominent figures that cherished social Catholicism, proper names and subjects.

ISBN:
9789955283393
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15318
Updated:
2020-10-15 18:19:14
Metrics:
Views: 59
Export: