Lietuvių šeima ir papročiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių šeima ir papročiai
Edition:
2-asis papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2008.
Pages:
557 p
Notes:
Knygos recenzija leidinyje Žemaičių žemė 2011, Nr. 3, p. 15, 36. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Šeima; Etniškumas; Šeimos raida; Šeimos tradicijos; Šeimų tipai; Mišrios šeimos; Miesto ir kaimo šeimos; Family; Ethnicity; Falimy development; Family traditions; Family types; Mixed families; Rural and urban families.
Contents:
Pratarmė naujajam leidimui / P. Kalnius — Pratarmė — Šaltinių ir tyrinėjimų apžvalga — Kaimo šeimos šaltiniai ir tyrinėjimai / A. Vyšniauskaitė, P. Kalnius — Miesto šeimos šaltiniai ir tyrinėjimai / P. Kalnius — Vestuvių papročių šaltiniai ir tyrinėjimai / A. Vyšniauskaitė, P. Kalnius — Gimtuvių papročių tyrinėjimai / R. Paukštytė-Šaknienė — Laidotuvių papročių šaltiniai ir tyrinėjimai / A. Vyšniauskaitė — Kaimo šeima / A. Vyšniauskaitė — Miesto šeimos etnodemografiniai bruožai ir vidaus organizacija XIX-XX a. / P. Kalnius — Lietuviai tautiškai mišriose šeimose / P. Kalnius — Vedybos / A. Vyšniauskaitė — Gimtuvės / R. Paukštytė-Šaknienė — Laidotuvės / A. Vyšniauskaitė — Etnokultūriniai šeimos švenčių pokyčiai dabartinėje miesto šeimoje / P. Kalnius — Santrumpos — Etnologijos krypties mokslo ir mokslo populiarinamieji darbai šeimos tematika, atspausdinti po pirmojo knygos „Lietuvių šeima ir šeimos papročiai“ leidimo 1995 m. — Summary.
Keywords:
LT
Šeima / Family; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Lietuvių šeima ir papročiai“ nagrinėjama Lietuvos valstiečių ir miesto gyventojų šeimos istorija XIX-XX a., vestuvių, gimtuvių ir laidotuvių papročiai, dabartinės kaimo ir miesto šeimos socialiniai ir demografiniai bruožai, šeimos vaidmuo etniniuose procesuose. Šeima – tautos buveinė. Nykstant šeimai, nyksta tauta. Pasaulyje mažiau nei milijoną lietuvių šeimų. Kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja, nepaliaujamai blunka tautinis savitumas. Visoms negausioms tautoms pražūtinga ne tik depopuliacija, asimiliacija, bet ir tautinio savitumo praradimas atsisakant per šimtmečius šeimoje gyvavusių papročių ir tradicijų. Knyga susideda iš dviejų pagrindinių dalių: 1) šeimos, jos istorijos bei socialinės ir demografinės raidos; 2) šeimos papročių. Darbo pradžioje nagrinėjamais klausimais pateikiama šaltinių ir ankstesnių tyrinėjimų apžvalga. Pirmojoje knygos dalyje nagrinėjama šeimos istorinių formų ir sandarų tipų kaita, šeimos kiekybinė sudėtis įvairiais laikotarpiais, sutuoktinių socialinės ir demografinės charakteristikos. Atskirame skyriuje tiriamas šeimos vaidmuo etniniuose procesuose. Antroji, didesnė, knygos dalis skirta pagrindiniams šeimos gyvenimo – vedybų, gimtuvių ir laidotuvių papročiams, jų esminiams pokyčiams XX amžiuje.

ENThe book “Lietuvių šeima ir papročiai” [“The Lithuanian Family and Customs”] deals with the family history of Lithuanian rural and urban residents in the 19th–20th centuries, wedding, birth and burial customs, social and demographic features of the modern rural and urban family, the role of the family in ethnical processes. The family is the home of the nation. The decay of the family leads to the decay of the nation. There are fewer than one million Lithuanian families in the world. Every year, their number and size shrink, national individuality fades ceaselessly. Not only depopulation, assimilation, but also the loss of national individuality by refusing customs and traditions which were cherished in families for several centuries is calamitous for all scarce nations. The book consists of two main parts: 1) the family, its history, and social and demographic development; 2) family customs. At the beginning of the work, the overview of sources and prior studies is provided through the analysis of various issues. The first part of the book deals with the changes in the historical forms and structural types of the family, the quantitative composition of the family at different times, social and demographic characteristics of spouses. A separate chapter is dedicated to the investigation of the role of the family in ethnical processes. The second larger part of the book is dedicated to the most important customs in the family life, i.e. wedding, birth and burial, their major changes in the 20th century.

ISBN:
9785417009778
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18207
Updated:
2020-11-03 23:08:58
Metrics:
Views: 247    Downloads: 2
Export: