Viešojo administravimo efektyvumas : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo efektyvumas: monografija
Editors:
Raipa, Alvydas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2001.
Pages:
387 p
Notes:
3-oji laida - 2007 m. Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Viešosios politikos ir viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo galimybės — Viešojo administravimo efektyvumo turinys / A. Raipa — Valstybių transformacija globalizacijos eroje / J. Matakas, P. Setkauskis — Ekonominis saugumas - nacionalinio saugumo pagrindas / J. Bagdonavičius — Valstybės paramos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai strateginės kryptys / E. Jančiauskas, N. Jančiauskienė — Valstybės investicijų politika vystant smulkų ir vidutinį verslą / E. Bartkus — Viešųjų institucijų plėtros strateginės kryptys — Visuotinė kokybės vadyba viešajame sektoriuje / A. Raipa, D. Urbanavičius — Naujos kartos informacinės sistemos viešajame administravime/ A. Jaliniauskas, E. Telešius — Valstybės tarnautojų lavinimo efektyvumo strateginiai komponentai. /E. Chlivickas — Viešųjų programų ir projektų vertinimas / A. Raipa — Vietos savivalda viešojo administravimo struktūroje — Vietos savivalda Lietuvos Respublikoje 1990 - 2000 m. / G. Žilinskas — Tolydžios plėtros užtikrinimas miestų ir regionų raidos strategijoje / R. Čiegis — Regionų vystymas ir verslo savivalda / V. Šileikis — Miestų energetikos sektoriaus savivaldos plėtra / R. Pareigis, D. Štreimikienė — Savivaldybių biudžetai: formavimas ir perspektyvos / G. Gipienė — Viešojo administravimo modernizavimo perspektyvos — Viešojo administravimo tobulinimo prioritetai / B. Melnikas — Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme / A. Raipa — Šiuolaikinio viešojo administravimo raidos tendencijos / A. Raipa, V. Smalskys — Biurokratija ir demokratinis valdymas: naujos tendencijos / A. Vilpišauskas — Reziumė.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTViešojo administravimo struktūrų efektyvumas yra esminis vykdomosios valdžios tikslas. Efektyviai veikianti vykdomoji valdžia privalo atlikti pagrindines savo funkcijas ir realizuoti iškeltas užduotis, įgyvendinant visuomeninius tikslus. Todėl viešieji projektai, valdžios institucijų programiniai uždaviniai turi būti nepriekaištingai suformuluoti, o įgyvendinančios institucijos turi sugebėti sutelkti organizacines pajėgas, valdyti ir planuoti procesus, išteklius, nebijoti drąsių sprendimų. Sprendžiant viešojo administravimo efektyvumo uždavinius, būtina viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo politika, sugebanti diagnozuoti organizacinės veiklos kontekstą, jos sistemingas monitoringas, siekiant struktūrizuoti efektyvumo politikos problemas, veiklos trukdymus ir barjerus bei parengti jų įveikimo strategiją, jos realizavimo technologijas, veiklos metodikos inovacijas, įgyvendinant programas ir projektus. Viešųjų institucijų veikla gali būti kur kas efektyvesnė, šios institucijos gali pateikti kur kas kokybiškesnes paslaugas, jų veiklos kontekstas gali būti gerokai demokratiškesnis, jame turi būti daugiau viešumo ir humaniškumo elementų. Skatinant minėtus procesus, žymiai ryškesnį vaidmenį privalo atlikti tiesiogiai atsakingi už viešojo sektoriaus veiklos pokyčių dizainą, įgyvendinimą - viešųjų institucjjų vadovai, aukščiausio lygio vadybininkai, jų veiklos vertintojai - kontrolės institucijos, ekspertų sistemos bei piliečių asociacijos ir interesų grupės.Reikšminiai žodžiai: Viešoji politika; Viešasis sektorius; Viešasis administravimas; Vietos savivalda; Public policy; Public sector; Public Administration; Local Self-Government.

ENThe efficiency of structures of public administration is the key goal of the executive power. An efficient executive authority must perform its main functions and fulfil its objectives when implementing social goals. Therefore, public projects, programme objectives of governing authorities must be perfectly formulated, whereas, executive institutions must be able to summon organisational abilities, to plan and manage processes and to make bold decisions. In solving objectives of public administration efficiency, a policy of operational efficiency of the public sector is required. It is required for the diagnosis of the operational context, systemic monitoring of activities seeking to structuralise efficiency policy problems, barriers in activities and a strategy of overcoming thereof, its realisation technologies, innovations in operational methods when implementing problems and projects. Activities of public institutions can be more efficient, and these institutions can provide far more qualitative services. Their operational context can be far more democratic with more elements of publicity and humanity. When encouraging these processes, heads of public institutions directly responsible for the planning and implementation of activities of the public sector, highest managers, and evaluators of their activities, i.e. control institutions, expert systems and civil associations and interest groups must perform a far more prominent role.

ISBN:
9955090952
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31870
Updated:
2021-02-12 20:57:17
Metrics:
Views: 368
Export: