Performance evaluation study of public administration institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Performance evaluation study of public administration institutions
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 1, p. 397-404
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešojo administravimo įstaigos; Veiklos vertinimas; Vadyba; Public administration institution; Activity evaluation; Management.
Keywords:
LT
Vadyba; Veiklos vertinimas; Viešojo administravimo įstaigos.
EN
Activity evaluation; Management; Public administration institution.
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus organizacijų veiklos efektyvumas yra sudėtinga problema, kuriai spręsti reikia sudėtingų viešųjų paslaugų sprendimų. Straipsnio tikslas – remiantis viešojo administravimo institucijų valdymo dimensijomis išanalizuoti savivaldybių administracijos veiklą, nustatyti efektyvumą lemiančius veiksnius ir problemines veiklos sritis. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad analizuotų savivaldybės administracijos padalinių veiklos efektyvumą lemia tiek vidiniai, tiek išoriniai organizacijos aplinkos veiksniai. Išorinių veiksnių, tokių kaip nuolat besikeičiantys įstatymų reikalavimai, socialinė ekonominė situacija, politiniai sprendimai, nepagrįsti klientų reikalavimai savivaldybės administracija įtakoti negali. Vidinės aplinkos veiksnius, tiesiogiai lemiančius savivaldybės administracijos padalinio veiklos efektyvumą, savivaldybės administracija gali įtakoti, keisti ar vystyti. Remiantis tyrimo rezultatais, galima išskirti tokius veiksnius, lemiančius savivaldybės administracijos padalinio veiklos efektyvumą: tinkamai suplanuotas darbas; aiškus ir tikslus kiekvieno padalinio veiklos tikslų nustatymas; aiškus padalinio tikslų ir užduočių apibrėžimas; tinkamas darbo krūvio ir išteklių paskirstymas; veiklos pasiekimų ir užduočių įvykdymo rodiklių nustatymas; informacijos sklaida; grįžtamojo ryšio užtikrinimas; veiklos pasiekimų patikrinimas; darbuotojų kompetencija; darbuotojų skatinimas ir nuolatinis jų kvalifikacijos kėlimas; organizacijos ir darbuotojų interesų koordinavimas.

ENEfficiency of public sector enterprises activity is a complex problem which requires complex decisions in public services. Successful public institutions have to improve their activity methods by integrating technologies of management and administration. Public institutions should remember principles of quality management as well as the importance of planning, organizing, and control and evaluation systems. One of the most important factors determining efficiency of institution’s activity is an employee. Only properly motivated employee can reveal own potential in full and to use his/her professional abilities to perform qualitative work in full. The paper aims to analyze activity of municipal administration, to identify efficiency determining factors and problematic areas of activity on base of public administration institutions management dimensions. Summarizing the results of the research the statement could be made that efficiency of analyzed municipal administration subdivisions activity is determined by both external and inner factors of organization’s environment. During the study some problems were determined related to subdivisions managers very increased work load and lack of skills for efficient organization of subordinates’ work, which could be solved by organizing trainings of management skills improvement for subdivisions managers. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41795
Updated:
2018-12-17 13:19:30
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: