Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of strategic human resource management in public sector
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 2 (14), p. 119-126
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Strateginis planavimas; Strateginis valdymas; Valdymas; Viešojo valdymo institucijos; Žmogiškieji ištekliai; Human resource; Management; Public management institution; Strategic management; Strategic planning.
Keywords:
LT
Strateginis planavimas; Strateginis valdymas; Valdymas; Viešojo valdymo institucijos; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Human resource; Management; Public management institution; Strategic management; Strategic planning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) viešajame sektoriuje ypatumus. Analizuojant mokslinius šaltinius nustatyta strateginio valdymo viešajame sektoriuje esmė bei atskleisti jo ypatumai, lyginant su privačiu sektoriumi. Nustatyta, kad žmogiškųjų išteklių valdymo strateginiai sprendimai yra vienas iš svarbiausių viešųjų institucijų valdymo klausimų. Atskleistas vyraujantis požiūris, kad strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas turi būti siejamas su bendrąja organizacijos strategija. Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo analizės pasėkoje suformuluoti šie strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai: ypatingas dėmesys žmogiškųjų išteklių vystymui; ŽIV tarnybos dalyvavimas platesnių, ilgalaikių organizacijos tikslų, vertės ir konkurencinių pranašumų kūrime; vertybės bei kultūra; ŽI suvokiamas kaip strateginis organizacijos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo partneris; orientacija į ateitį bei strateginius organizacijos tikslus; išorinės aplinkos sąlygų įvertinimas; kolektyvinio valdymo stiliaus naudojimas. Nustatyta, kad žmogiškųjų išteklių strategija privalo būti pagrįsta išsamia ir objektyvia informacija. Suformuluoti tokie žmogiškųjų išteklių įvertinimo aspektai: darbuotojų skaičius; žmogiškųjų išteklių sudėtis pagal išsilavinimą, kvalifikaciją; žmogiškųjų išteklių vystymas, įvertinant strateginius tikslus; ŽIV tarnybos dalyvavimas platesnių, ilgalaikių organizacijos tikslų, vertės ir konkurencinių pranašumų kūrime; ir kt.

ENThe article reveals the importance of human resources in the public sector. The analysis of scientific resources has revealed the essence of strategic management in public sector and its peculiarities if compared to the private sector. It has been established that strategic decisions of management of human resources is one of the key questions of management of public institutions. The prevailing opinion that strategic management of human resources must be related to the common strategy of an organisation has been revealed. The analysis of strategic management of human resources allowed formulating the following peculiarities of strategic management of human reproduces: special attention to the development of human resources; participation of human resources management in the creation of wider and durable aims of the organisation; virtues and culture; perception of human resources as a strategic partner in the development and implementation of the strategy of an organisation; focus on the future and strategic aims of the organisation; assessment of external conditions; use of the collective management style. It has been established that human resources strategy must be grounded on extensive and objective information. The following aspects of assessment of human resources have been formed: the number of employees, the composition of human resources according to education; qualifications; development of human resources through assessment of strategic aims; participation of the human resources management service in the creation of wider, more durable aims of the organisation.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25016
Updated:
2018-12-17 12:38:39
Metrics:
Views: 65    Downloads: 17
Export: