Regionų administravimo veiksmingumas: pilietinės bendruomenės įtaka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų administravimo veiksmingumas: pilietinės bendruomenės įtaka
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2004, Nr. 4, p. 27-36
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama regionų administravimo veiksmingumo problema, pateikiama regionų administravimo veiksmingumo samprata, išskiriami kriterijai ir apžvelgiami galimi regioninio valdymo veiksmingumo didinimo būdai. Lietuvos regioninė politika vertinama kaip nacionalinė regioninė politika, kurios tikslas yra mažinti regioninio išsivystymo skirtumus šalies viduje, ir kaip Europos Sąjungos struktūrinės politikos dalis. Straipsnyje aptariamos regioninės politikos suformavimą Lietuvoje paskatinusios priežastys, t. y. ryški regionų išsivystymo diferenciacija ir Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Regioninis valdymas yra sudedamoji viešojo administravimo sistemos dalis, nuo kurios priklauso regioninės politikos įgyvendinimo efektyvumas, taigi ir šalies ekonominė-socialinė plėtra. Regioninio valdymo veiksmingumas apibūdinamas kaip iškeltų tikslų įgyvendinimas, gyventojų poreikių patenkinimas ir efektyvus išteklių panaudojimas. Išsamius regioninio valdymo veiksmingumo tyrimus atliko amerikiečių mokslininkas Robert D. Putnam, todėl straipsnyje remiamasi šių tyrimų metu gautomis išvadomis. Straipsnyje akcentuojama pilietinių bendruomenių reikšmė ne tik regioninio valdymo veiksmingumui, bet ir regiono ekonominiam-socialiniam vystymuisi. Daroma išvada, kad ugdant pilietines bendruomenes Lietuvoje ir kartu didinant regioninio valdymo veiksmingumą, regioninio valdymo institucijų dėmesys turėtų būti skiriamas socialinio kapitalo formavimui ir visuomenės įtraukimui į regioninį valdymą. Autorės nuomone, remiantis Roberto D. Putnamo metodika, būtų tikslinga atlikti regioninio valdymo veiksmingumo tyrimus Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regioninė politika; Regionas; Regioninis valdymas; Regioninio; Valdymo veiksmingumas; Socialinis kapitalas; Pilietinė bendruomenė.; Regional policy; Region; Regional government; Effectiveness of the regional government; Social capital; Civic; Society.

ENAuthor analyzes the problem of the effectiveness of regional government, presents its conception, describes the criteria and reviews the possible ways of its improvement. The Lithuanian regional policy is evaluated as a national regional policy, the main aim of which is to decrease the regional disparities inside the country, as well as part of the Structural Policy of the European Union. There are discussed the main reasons for the formation of the regional policy in Lithuania, i.e. the marked disparities between Lithuanian regions and integration of Lithuania into the European Union. The regional government is part of the public administration system, which influences the effectiveness of the implementation of the regional policy, as well as the economic-social development of the country. The effectiveness of regional government is defined as an implementation of the held purposes, satisfaction of the population needs and an efficient use of the resources. Exhaustive investigations of the effectiveness of regional government were undertaken by the American scientist Robert D. Putnam, therefore findings from these investigations were used in the article. There is emphasized the significance of civic societies not only for the effectiveness of the regional government, but also for the economic social development of a region. The main attention of the regional governance institutions creating civic societies should be devoted to the formation of the social capital and to the involvement of the population into the regional government. In the author's opinion, it would be purposeful to make investigations on the effectiveness of regional government according to the methodology of Robert D. Putnam in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11835
Updated:
2018-12-17 11:21:36
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: