Migrantai iš Lietuvos Šiaurės Airijoje: "savos erdvės" konstravimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Migrantai iš Lietuvos Šiaurės Airijoje: "savos erdvės" konstravimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
163 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Migrants from Lithuania in Northern Ireland: construction of "own space" Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje apjungiant tarpdiscipliniškumą, antropologinį požiūrį bei metodologiją bandoma naujai - teoriškai ir empiriškai - pažvelgti, kaip vietos/erdvės klausimai gali būti susieti su migracijos procesais. Disertacijoje keliami tokie probleminiai klausimai: Kaip tarptautinė migracija transformuoja (sustiprina, susilpnina ir kt.) šiandieninio (trans)migranto ryšius su gyventomis/gyvenamomis vieta/vietomis (teritorija/teritorijomis)? Kaip (trans)migracinė patirtis daro įtaką sociokultūrinės erdvės konstravimui? Kaip vyksta migrantų "savos erdvės" formavimas? Disertacijoje remiamasi antropologine metodologija struktūruojant bei organizuojant visą tyrimą. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta migrantų iš Lietuvos Šiaurės Airijoje tyrimo (2006 m. pb. - 2007 m. vid.) strategija. Lauko tyrimo metu buvo derinami dalyvaujamojo stebėjimo, pusiau struktūruotų interviu, neformalių pokalbių, stebėjimo metodai. Teorinėje disertacijos dalyje nagrinėjami vietos, erdvės ir migracijos tarpusavio ryšiai, transnacionalizmo/transmigracijos paradigma, "namų" ir "pragyvenimo" koncepcijos, įvedama "savos erdvės" sąvoka. Atskiroje dalyje apžvelgiami Lietuvos ir Šiaurės Airijos regionai šiandieninės migracijos atžvilgiu. Metodologinėje dalyje aptariama ne tik metodologinė prieiga, lauko tyrimo eiga, bet ir tyrėjos refleksijos. Empirinėje dalyje aptariami ir apibendrinami lauko tyrimo metu gauti empiriniai duomenys, išskiriant migrantų iš Lietuvos Šiaurės Airijoje "savos erdvės" konfigūracijai būdingus bruožus, ypatybes, ribas.

ENIn the dissertation the combining both the interdisciplinarity and anthropological approach and methodology enables us to have a new look at how questions of place can be linked to migration processes, that is how (trans)migrants connect themselves with place/places in their daily lives. The main questions of the dissertation are: How the international migration transforms (strengthens, weakens etc.) current connections of a (trans)migrant with a place/places (territory/territories) where he or she lived/lives? How (trans)migrational experience makes impact on the construction of sociocultural space? How the formation of "own space" takes place? This dissertation relies namely on the anthropological methodology in structuring and organizing the whole research. The research strategy of particular case - migrants from Lithuania in Northern Ireland (end of 2006 - middle of 2007) enabled the analysis of the phenomenon at a particular point in time. Fieldwork included a combination of research methods: participant observation, semi structured interviews, informal conversations, observation. The theoretical part of dissertation reviews evolution of the term "place" in anthropology, analysis the paradigm of transnationalism and transmigration, the concepts of "home" and "livelihood", theoretically defines "own space". Methodological part not only discusses methodological approach and describes evolution of fieldwork, but presents researcher’s reflections as well. Empirical part presents analysis of empirical data and discloses the particular characteristics, properties and boundaries of migrants’ "own space" - its configuration.

ISBN:
9789955124979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21130
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 44
Export: