Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
187 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Universitetas, Socialinių tyrimų institutas, 2005. Disertacija rengta 2001-2004 metais Socialinių tyrimų institute.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Dimensions of social integration of ethnic groups in the contemporary society of Lithuania Vilnius, 2005 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas buvo atskleisti Lietuvos etninių grupių socialinės integracijos turinį. Tyrimas atliktas 2004 m. pagal specialiai parengtą klausimyną. Buvo apklausti skirtingų sektorių įvairių įstaigų ir institucijų darbuotojai. Kiekybiniai duomenys papildyti kokybine informacija, surinkta interviu su ekspertais metu. Taip pat naudota projekto "Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector" metu surinkta medžiaga. Disertacijoje pristatyta socialinės integracijos samprata, nagrinėjanti užimamų socialinių pozicijų, socialinių ryšių, disponuojamų išteklių ir etninės tapatybės konstruktų sąsajas, atskleidžia socialinės integracijos turinį. Empiriniame modelyje socialinė integracija operacionalizuojama keturiomis dimensijomis: ekonomine, socialine, komunikacine ir simboline. Teorinių ir empirinių studijų analizė bei atlikto empirinio tyrimo duomenys atskleidžia pagrindinius Lietuvos etninių grupių sėkmingos socialinės integracijos veiksnius: tai individo turimi ištekliai, daugiau ar mažiau aktyvus įsitraukimas į etniškai mišrius socialinių santykių tinklus, dalyvavimas skirtinguose visuomenės darbo sektoriuose, užimama socialinė pozicija, simbolinis jos vertės suvokimas, pozityvios daugumos ir mažumos grupių nuostatos bei palankus socialinis kontekstas. Socialinė integracija darbe nagrinėta individo lygmenyje. Pabaigoje aptariami darbo trūkumai ir privalumai bei nurodomos tolesnių tyrimų kryptys.

ENThe thesis seeks to disclose the content relative to social integration of ethnic groups. The survey, based on specific questionnaires, was conducted in 2004. Employees of various institutions in various sectors were interviewed. Quantitative data had been augmented with the qualitative information received in a way of interviewing some experts. In addition, material collected while implementing the project “Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector” was used. The thesis presents the concept of social integration; analyses the relationship between such factors as social status, social interactions, financial resources, and social constructs; and discloses the content of social integration. Empirically, social integration was analysed in four sections: economic, social, communication, and symbolist. Literature and empirical analysis disclosed main factors of successful social integration of ethnic groups in Lithuania; they are: financial resources of an individual, more or less active involvement in ethnically mixed social networks, participation in various public work sectors, social status possessed and symbolic understanding its value, positive attitudes of majority and minority groups, and positive social context. Social integration at work has been analysed in a level of individual. At the end, work limitations and advantages were described indicating directions for further research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9508
Updated:
2022-01-26 18:13:59
Metrics:
Views: 41
Export: