Senieji lietuviai : tapatybės bruožai ir jų likimas : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas : monografija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
301 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Senieji lietuviai; Tapatumas; Tauta.; Old Lithuanians; Identity; Nation.; Tapatybė; Kultūra; Paveldas; Culture; Heritage.
Contents:
Pratarmė — Invokacija — Nūdiena ir istorinė atmintis — Praeities „šauksmas“ ir jo prasmė — Globalizacijos alsavimas ir mes — Apžvalgos metodologinės ir informacinės ištakos — Pamatinės sąvokos — Etosas — Istorinė sąmonė ir istorinis sąmoningumas — Senieji lietuviai — Gamta, gamtajausmiškumas — Prigimtinė religija — Platesnė pagonio ir pagonybės interpretacija — Pagiriamasis žodis „subjektyviajai“ istorijai — Pozicijos pradinė argumentacija — „Suįžūlėjęs“ subjektyvumas ar sveiko proto proveržiai? — Žvilgsnis į perspektyvą — Išblukę tapatybės kontūrai — Senųjų lietuvių tapatybės signatūros ir jų trajektorijos — „Gyvasis žodis“ — „Mėgdžiojimas“ — Tolerancija „kitoniškumui“ — „Gyvasis vanduo“ — Konservatyvumo metamorfozės — Charizmatiškumo paieška — Apie sąvokų „lieta“ ir „lietuviai“ giminystę — Senųjų lietuvių prigimtinis tikėjimas: socioantropologinė rekonstrukcija — Opozicijos „redukcinei pozicijai“ įtvirtinimas — Kas buvo senieji lietuviai: politeistai ar panteistai? — Gamtajausmiškumo anatomijos tąsa — Žvilgsnis į prūsus ir jų tragediją — Krikščioniškojo ir „pagoniškojo“ pasaulių konflikto genezė — Judaizmas, kaip urbanistinės civilizacijos adeptas, ir jo įtaka krikščionybei — Riboženklio tarp senųjų lietuvių ir krikščioniškojo pasaulio paieškos tąsa — Užmiršti liudytojai — Piliakalniai - neužverstas istorijos puslapis — Žvilgsnis metodologijos link — Intrigos „užmaišymas“ — Piliakalniai - analogas „Dievo namams“? — Integracinis piliakalnių vaidmuo — Kolektyvinė moterų savižudybė (1205 m.) ir jos socioantropologinė išklotinė — Fakto pristatymas su paaiškinamaisiais komentarais — Ar tai tik vieno kaimo auka? — Papročio diktatas ar dvasinio gyvenimo apoteozė? — Auka, kaip bendruomeninio susitelkimo būdas —Įvykio lokalizavimo klausimas — Etnogenezės dramos tąsa — Tarp išlikimo ir išnykimo — Senųjų lietuvių sociokultūrinė mutacija — Kaitos prieštaringumas ir jo trajektorijų pobūdis — Lemtingoji atskirtis tarp valdovų ir valdomųjų: pradžios paieška — Aižėjanti „pagoniškoji“ tapatybė ir jos signatūros — Tikrosios pagonybės sklaida ir jos tramdymas — Papročiai ir jų transformacijos — ...Be ideologijos — Krikščioniškojo religingumo trajektorijos — „Pagonybės“ atbalsiai — Lietuviškoji tapatybė: tąsos mįslingumas ir prasmė — Liaudies kultūros „elgsena“ — Mantrinis dainavimo - giedojimo būdas — Profesionalaus meno sritis — Kiti pastebėjimai — Laiko trajektorijos ir jų susikirtimo laukai — Pamintijimai apie valstybės pradžią ir jos ideologiją — Istorijos smagračio inercija — Autoritetų verdiktas — Išvados ir epiloginiai pamąstymai — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Lietuviai / Lithuanians; Paveldas / Heritage; Senieji lietuviai; Tauta.; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTVisuotinai pripažintas faktas, kad istorija, jos sukaupta medžiaga nuolat peržiūrima ir reinterpretuojama atsižvelgiant į: a) pagausėjusią faktinę medžiagą; b) naujas įžvalgas, kurias "siūlo" gretutiniai mokslai; c) tautos ir valstybės "užsakymą", t. y. į poreikį pasirūpinti nuolat kintančia (netgi "dingstančia") savo tapatybe ir silpstančiomis socialinėmis-politinėmis sąsajomis (integralumu). Studijoje siekiama sociosofiniu žvilgsniu pažvelgti į kai kuriuos pagrindinius senųjų lietuvių gyvensenos reiškinius bei struktūras, determinacinius ryšius ir į ateitį nusidriekiančias j ų trajektorijas (t. y. pasekmes žmonių, tautos, valstybės elgsenai). Dėmesio centre - ne faktai ar jų sekos, bet su protėvių etosu, su j ų socialine organizacija, ypač su jos dvasiniu komponentu susiję reiškiniai, jų tarpusavio sąsajos. Lietuvių protėvių kultūrą, jų gyvenseną aprašoma ir aiškinama pasitelkiant semiotikos, socialinės organizacijos ir sistemų teorijas, politologijos, istorinės sociologijos, kultūrologijos, taip pat ir hermeneutikos teikiamą mąstymo metodologiją. Išskleidžiama krikščioniškojo ir "pagoniškojo“ pasaulių (civilizacijų) konflikto anatomija. Aiškinamos senųjų lietuvių kultūros nunykimo priežastys ir pasekmės. Sisteminiu žvilgsniu bandoma pažvelgti į senųjų lietuvių dvasinės kultūros paveldą, jo reanimacijos galimybes bei svarbą.

ENIt is a universal fact that history and historical data are constantly revised and reinterpreted with regard to: a) the increased volume of factual material; b) new insights “proposed” by related sciences; c) the “order” of the nation and the state, i.e. the need to take care of the ever changing (even “disappearing”) identity and the weakening social-political connections (integrity). The study attempts to present a sociosophic view to certain main phenomena and structures of the lifestyle of ancient Lithuanians, determinant relationships and their future trajectories (i.e. consequences for the behaviour of individuals, the nation and the state). The focus is shifted not on the facts or their sequences, but on the ethos of the ancestors, their social organisation, in particular the phenomena related to its spiritual component and their interconnections. The culture and lifestyle of Lithuanian ancestors are described and explained on the basis of theories dealing with semiotics, social organisation and systems, the methods of reasoning proposed by political science, historical sociology, cultural science and hermeneutics. The anatomy of conflict between the Christian and “Pagan” worlds (civilisations) is revealed. The causes and consequences of withering of the culture of ancient Lithuanians are explained. The study takes a systemic approach to the spiritual cultural heritage of ancient Lithuanians, resuscitation possibilities and importance.

ISBN:
9789955203988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20571
Updated:
2020-11-19 16:22:23
Metrics:
Views: 35
Export: