Įvadas. Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas. Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai
Alternative Title:
Introduction. Identity in space and time: the changing regions
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2007, 7 (16), p. 19-37
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTEuropos integracijos ir kitimo procesuose etnologai, socialiniai antropologai susiduria su kintančiomis kultūrinių ir socialinių savitumų ribomis. Socialinių grupių vietiniai kultūriniai savitumai kinta geografiniuose, kultūriniuose ir naujuose politiniuose ir ekonominiuose regionuose. Šiuolaikinio žmogaus - peržengiančio mažos kultūrinės erdvės ribas, atsiduriančio informacijos ir globalizacijos virsmuose, naujuose socialiniuose judėjimuose - požiūris į save, savo istoriją, kultūros paveldą, kultūros politiką kinta. Moksle iškyla nauja problema apie žmonių tapatybės priklausomybę savitai erdvei, vietai ir savitam kultūriniam regionui laike. Kaip siejasi bendruomenių tapatybė su savitu kultūros paveldu laike? Kaip kultūra išlieka ne tik tapatybės ženklu, bet ir valstybės, bendruomenės ar atskirų individų įvairiapusiška vertybe žinių ekonomikos, edukacijos, regionų integracijos ir išlikimo procesuose bei turizmo plėtros strategijose? Kaip informacija ir migracija, valstybės politika ir reformos, kapitalas ir technologijos įtakoja bendruomenes? Straipsnyje (taip pat ir visame leidinyje) sieksime atskleisti, kokie įvairiapusiški yra regiono diskursai istoriniuose ir šiuolaikiniuose etnologų, antropologų, folkloristų kultūros tyrimuose. Teigiame, kad tapatybės tyrimuose ypač svarbus fokusas į žmonių savęs ar kito identifikaciją, etniškumą, kultūros paveldą regionuose erdvėje ir laike. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tapatybė; Erdvė ir laikas; Kintantys regionai; Identity; Space and time; The changing regions.

ENEthnologists and social anthropologists meet changing boundaries of cultural and social peculiarities in the processes of European integration and changes. Local cultural peculiarities of social groups change in geographical, cultural and new political and economic areas. Attitude of a modern man - who crosses space limits of small culture, finds himself in transformations of information and globalization, new social movements – towards himself, his history, cultural heritage and cultural policy is changing. Science faces a new problem on the reliance of human identity to original space, location and individual cultural region in time. How does the identity of communities interrelate with unique cultural heritage in time? How does the culture remain not only a symbol of identity, but also a diversified value of state, communities or individuals in processes of knowledge economy, education, regional integration and survival and development strategies of tourism? How do the information and migration, state policies and reforms, capital and technology affect communities? The article (as well as the entire edition) seeks to reveal how diverse regional discourses in historic and studies of contemporary ethnologists, anthropologists, cultural, folklore researchers are. We maintain that it is particularly important to focus people's self or other person’s identity, ethnicity, cultural heritage in the regions in space and time during the studies of identity.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16891
Updated:
2018-12-17 12:02:36
Metrics:
Views: 90    Downloads: 29
Export: