Pase įrašytoji tapatybė: Lietuvos lenkų etninio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pase įrašytoji tapatybė: Lietuvos lenkų etninio/nacionalinio tapatumo trajektorijos
Alternative Title:
Identity inscribed in the passport: the trajectories of ethnic/national identity of Lithuanian poles
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2008, 8 (17), p. 57-72
Keywords:
LT
Lenkai; Lietuvos lenkai; Tapatumas; Tapatumo dokumentacija; Tauta; Vilniaus kraštas.
EN
Identity; Indetity documentation; Lithuania; Lithuanian Poles; Nation; Polish; Vilnius Land.
Summary / Abstract:

LTMokslinis straipsnis yra skirtas specifiniams tautinio tapatumo „įdokumentinimo“ aspektams (konkrečiai – pase įrašytai asmens tapatybei) nagrinėti. Straipsnio objektas – Lietuvos lenkų bendruomenės etninio / nacionalinio tapatumo klausimai, atitinkamą Lietuvos lenkų tautinį tapatumą formuojančių veiksnių analizė. Straipsnis paremtas 2005 m. pietryčių Lietuvoje (Šalčininkuose) autoriaus atliktų lauko tyrimo duomenų rezultatais. Moksliniame darbe formuluojama prielaida, kad įvairios valstybės institucijos daro didelę įtaką tiek individualiam, tiek grupiniam visų žmonių, tarp jų ir Lietuvos lenkų, tautiniam tapatumui formuoti ir palaikyti. Ši įtaka, teigiama, išlieka netgi tada, kai pačios konkrečios institucijos tiesiogiai nebeveikia. Pase įrašyta („įdokumentinta“) tapatybė suprantama kaip labai svarbus ir praktiškai nekintamas bei paveldimas tautinės tapatybės žymuo. Drauge straipsnyje formuluojama išvada, kad tautybės įrašas pase veikia kaip labai svarbus, tačiau toli gražu ne vienintelis suvoktos individualios bei kolektyvinės tautinės tapatybės veiksnys. Įtakos savos bei kolektyvinės tautybės suvokimui turi ir kiti objektyvūs ar subjektyvūs kriterijai (specifinė teritorija, istorija, kalba, genealogija bei kiti konkrečiam tautiniam tapatumui svarbūs faktoriai). Tapatumo įdokumentinimas Lietuvos lenkų bendruomenėje funkcionuoja kaip dalis lokalios genealogijos interpretacijos, susiejančios biologinio ir kultūrinio paveldimumo idėjas.

ENThe scientific paper is aimed at exploring the specific aspects of national identity documentation (specifically – indicating identity in the passport). The object of the paper is the issues of ethnic/national identity of the Lithuanian Polish community, an analysis of factors forming a respective national identity of Lithuanian Poles. The paper is based on the findings of fieldwork carried out by the author in South-Eastern Lithuania (Šalčininkai) in 2005. The paper formulates an assumption that various public authorities have a great influence on the formation and support of both individual and group national identity of all people, including Lithuanian Poles. The author states that this influence remains even when the specific institutions do not exert a direct impact. The identity indicated (documented) in the passport is perceived as a very important and practically unchangeable and inherited indication of national identity. The author formulates a conclusion that the indication of nationality in the passport is a very significant yet not the only factor of perceived individual and collective national identity. Other objective and subjective criteria (specific territory, history, language, genealogy and other factors significant for a concrete national identity) affect the perception of individual and collective nationality. Documentation of identity in the Lithuanian Polish community functions as part of a local genealogy interpretation, which relates the ideas of biological and cultural heritage.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16966
Updated:
2020-12-16 20:47:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: