Įvadas. Transnacionalinė migracija ir išjudintasis identitetas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas. Transnacionalinė migracija ir išjudintasis identitetas
Alternative Title:
Transnacionalinė migracija ir išjudintasis identitetas
In the Book:
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose / sudarė Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 5-10
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Migracija / Migration; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPateikiamas įvadas į studiją, kuri yra vienas iš projekto „Lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas europeizacijos ir globalizacijos sąlygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalinės Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos tapatybių politikos“ rezultatų. Studijos skyrius sudaro projekte dalyvavusių autorių tekstai. Pagrindinis projekto tikslas buvo nustatyti dabartinės išjudintos lietuvių tautinės tapatybės modelius (raiškos būdų įvairovę), emigrantų naudojamų tautinės tapatybės išsaugojimo arba asimiliacijos strategijų turinį ir jų priklausomybę nuo skirtingų valstybių vykdomų tautinės tapatybės politikų. Pirmoje studijos dalyje formuluojamos esminės teorinės kolektyvinio, identiteto politikos ir transnacionalinės migracijos sampratos bei šiuolaikinės jų tyrinėjimo problemos, taip pat parodoma, kaip nacionalinio identiteto samprata konstruojama viešojoje erdvėje – žiniasklaidos diskurse. Antroje dalyje siekiama pristatyti kompleksinių tyrimų pagrindu sudarytus migracijos išjudinto lietuviškojo identiteto kontūrus, pateikiamos jo bruožų konfigūracijos, aptariamas pats adaptacijos, akultūracijos ir kt. strategijų veikiamo identiteto darybos procesas, vykstantis minėtose penkiose lietuvių imigracijos šalyse. Autoriai tikisi, kad ši studija, apibendrindama išorinių – europeizacijos ir globalizacijos – procesų ir labiau vidinių – asmeninių, emocinių – veiksnių įtaką patyrusio žmogaus lietuviškojo identiteto darybą, sudomins skaitytoją ir atkreips dėmesį į šiandien vis aktualesnę žmonių tarpusavio saistymosi problemą.Reikšminiai žodžiai: Emigrantų nacionalizmas; Etniškumas; Etnokultūrinis atgaivinimas; Etnonacionalizmas; Globalizacija; Identitetas; Identiteto politika; Išjudinta tapatybė; Migracija; Migrantai; Tautine tapatybė; Transnacionalinė migracija; Diasporic nationalism; Displaced identity; Ethnic nationalism; Ethnicity; Ethnocultural revivalism; Globalization; Identity; Identity politics; Migrants; Migration; National identity; Transnational migration.

ENThis is an introduction to the study which is the outcome of the project “Preservation of Lithuanian national identity in the Europeanization and globalisation context: The expression of Lithuanianness and the national Irish, English, Spanish, US and Norwegian identity policies”. The chapters of the study contain texts of authors who participated in the project. The main aim of the project was to establish the models of the current shaken Lithuanian national identity (the diversity of ways of expression), the content of strategies of preservation or assimilation of national identity used by emigrants and their dependency on national identity policies pursued by different states. The first part of the study formulates the key theoretical concept of collective identity policy and transnational migration as the current problems of their investigation, and shows how the national identity concept is construed in public domain – the mass media discourse. The second part aims to present the contours of Lithuanian identity shaken by migration and outlined on the basis of complex studies, introduce the configurations of its features, discuss the process of the formation of identity affected by adaptation, acculturation, etc. strategies, which takes place in the abovementioned five countries of Lithuanian immigration. The authors expect that this study will arouse the readers’ interest by summarising the formation of Lithuanian identity of a person influenced by the external processes of Europeanization and globalisation and internal (personal, emotional) factors, and will draw attention to the increasingly relevant problem of interrelation of people.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35067
Updated:
2020-09-01 15:36:34
Metrics:
Views: 34
Export: