Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografijose
Alternative Title:
An Outline of Identity Research: In Search for the Generational Identity in the Lithuanian Autobiographies of the 20th Century
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2004, Nr. 2 (13), p. 40-52
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama bendroji identiteto sąvokos sampratą ir jos sąsajos su autobiografiniu pasakojimu, apibrėžiamos kolektyvinio ir individualaus identiteto sąvokos, teoriškai įvardijamas socialinio identiteto konstravimo procesas socialinės grupės ir socialinės kategorijos atvejais, analizuojamas nominalusis ir realusis identiteto matmuo. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą - ar mokslininkų atliekama socialinė kategorizacija, kurios metu jie priskiria tam tikram žmonių socialiniam junginiui konkrečias socialines charakteristikas, kaip šio darinio identiteto pagrindą, iš tiesų suteikia teisę kalbėti apie tokio identiteto egzistavimą. Į ši klausimą atsakymo ieškoma nagrinėjant skirtingų XX a. Lietuvos generacijų (kohortinių kartų) identiteto tyrimo specifiką. Šis tyrimas remiasi autobiografijų analize. Keliama prielaida, kad autobiografijoje per asmeninę patirtį bei pajautą ir bendrą istorinių socialinių įvykių patirtį jungiamos individualios identiteto reprezentacijos su bendromis socialinio identiteto struktūromis. Ši bendra patirtis bei šios patirties pagrindu suformuotą pasaulėžiūrą apjungia žmones į socialinius junginius – kohortines kartas/ generacijas. Manoma, kad ši teorinė tyrimo koncepcija leidžia individualiose biografijose atsekti bendrą kohortinės kartos identitetą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė tapatybė; Kolektyvinė tapatybė; Individuali tapatybė; Generacijos kartos; Kohortinės kartos.

ENThe article discusses the general notion of the concept of identity and its relations with the autobiographical storytelling; defines the concepts of collective and individual identity; gives a theoretical account of the social identity construction process in case of social groups and social categories; as well as analyses the nominal and the real dimensions of identity. The article aims to answer the following question: does the social categorisation performed by the scientists, whereby they attribute particular social characteristics to a social entity as a basis for the identity of that entity, allow talking about the existence of such an identity? This question is answered by examining the specificity of the studies of the identity of different generations (cohort generations) of the 20th-century Lithuania. This research is based on the analysis of autobiographies. It is suggested that autobiographies combine individual representations of identity with the common structures of social identity through personal experiences and the shared experience of the historical social events. This shared experience and the worldview emerging from it unite people into social compounds – cohort generations. The article argues that this theoretical research conception allows tracing the shared generational identity in individual biographies.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/935
Updated:
2018-12-17 11:20:03
Metrics:
Views: 40    Downloads: 10
Export: