Tautinio identiteto antropologinio tyrinėjimo klausimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio identiteto antropologinio tyrinėjimo klausimai
In the Book:
Lietuviškojo identiteto trajektorijos / sudarė Vytis Čiubrinskas, Jolanta Luznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 13-25
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pristatyti ir panagrinėti identiteto, kaip vienos iš pačių svarbiausių nūdienos socialinės-kultūrinės antropologijos kategorijų, teorinius profilius, remiantis Fredriko Bartho, Jonathano Friedmano, Thomaso Hyllando Erikseno, Cliffordo Geertzo ir kitų antropologų darbais bei keliant pagrindinį klausimą: kaip antropologinė prieiga gali pasitarnauti tyrinėjant šiuolaikinį tautinį (nacionalinį) identitetą? Darbo tikslas – nužymėti šiuolaikines identiteto tyrinėjimo teorines-metodologines prieigas iš socialinės ir kultūrinės antropologijos mokslo perspektyvos, taip pat aptarti aktualiausius tokių tyrinėjimų aspektus šiuolaikinėmis globalizuotų identitetų raiškos sąlygomis. Straipsnyje pristatomos ir aptariamos sociokultūrinio identiteto apskritai ir tautinės (nacionalinės) tapatybės sampratos peripetijos, nužymimos ir pagrindžiamos iš to išplaukiančios tautinio identiteto tyrimų metodologijos perspektyvos. Identiteto kategorija aptariama pradedant nuo savimonės sampratos ir pereinant prie individui socialinių institucijų priskiriamų identifikacijų, t. y. identiteto kaip veiklos. Identiteto klausimai susiję su identitetų struktūravimu, su identiteto politikos dimensijomis. Aptarta metodologija leidžia nagrinėti ir lietuviškąjį identitetą. Šios metodologinės prieigos taikytinos bandant apčiuopti žmogišką buvimo lietuviu patirtį, pažvelgti į šiuolaikinio lietuviškumo raiškos manifestacijas, jos konfigūracijų įvairovę bei išskirti veiksnius, lemiančius identiteto stabilumą ir kaitą.Reikšminiai žodžiai: Akultūracija; Antropologinis tyrimas; Globalūs identitetai; Identitetų studijos; Kolektyviniai identitetai; Kolektyvinis tapatumas; Kultūra; Savimonė; Sociologinis tyrimas; Tautiniai identitetai; Tautinis tapatumas; Acculturation; Anthropological research; Colevtive identities; Collective identity; Culture; Global identities; Identity studies; National identities; National identity; Self-consciousness; Sociological research.

ENThe article attempts to present and analyse theoretical profiles of identity as one of the most significant categories of the modern social and cultural anthropology.The author bases his analysis on works of such anthropologists as Fredrik Barth, Jonathan Friedman, Thomas Hylland Eriksen, Clifford Geertz and other anthropologists and raises the following question: how anthropological approach can contribute to the research of the modern national identity? The aim of the work is to delineate theoretical and methodological approaches to the analysis of modern identity from the perspective of the science of social and cultural anthropology as well as to discuss the most relevant aspects of such studies under modern conditions of the expression of globalised identities. The article presents and discusses the peripeteias of the general notion of social and cultural identity and the notion of national identity and delineates as well as justifies prospects of the research methodology of national identity. The category of identity is discussed starting from the notion of self-consciousness and turning to identifications attributed by social institutions to an individual, i.e. identity as an activity. Identity issues are related to identity structuring and dimensions of identity policy. The discussed methodology allows analysing the Lithuanian identity as well. These methodological approaches are applicable when trying to define the experience of being a Lithuanian, to review the manifestations of the expression of a modern Lithuanian identity, the variety of its configurations, and to distinguish factors determining the stability and change of the identity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25350
Updated:
2018-02-13 15:26:16
Metrics:
Views: 43
Export: