Bedarbių profesinis mokymas aukštojoje mokykloje : strateginis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bedarbių profesinis mokymas aukštojoje mokykloje: strateginis aspektas
Alternative Title:
Professional training for the unemployed at the Institute of Continuing Education at Klaipeda University: strategic aspect
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2007, Nr. 1 (3), p. 49-76
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTModernios visuomenės nario ugdymui šiuolaikinėse aukštosiose mokyklose keliamas naujas uždavinys – teikti visuomenei profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir asmens poreikius tenkinančias programas. Aukštosios universitetinės mokyklos turi įsijungti į bedarbių profesinį mokymą, nes tai pasitarnautų profesinio mokymo kokybei gerinti. Straipsnio tyrimo tikslas – teoriškai ir praktiškai pagrįsti bedarbių profesinio mokymo galimybes Klaipėdos universiteto (KU) Tęstinių studijų institute ir numatyti strateginius orientyrus. Švietimo sistema turi būti organizuota taip, kad kiekvienas žmogus, turįs savarankiško sprendimo teisę, bet kuriuo savo amžiaus laikotarpiu ir bet kurioje geografinėje šalies vietovėje turėtų galimybę mokytis tokia forma, kokia jam labiausiai prieinama, ir tokiu intensyvumu, koks atitinka jo gabumus ir galimybes. Švietimo sistema turi leisti žmogui vykdyti vieną pagrindinių priedermių – tobulinti save. Kvalifikacija – tai profesiškai reikšmingų žinių, gebėjimų ir požiūrių visuma. Kvalifikacija nėra amžina, žmogus turi nuolat tobulinti savo kvalifikacinį potencialą. Mokymo įstaigos tikslai – realūs, konkretūs, įgyvendinami, išmatuojami, suderinami ir susieti su KU tikslais. Suaugusiųjų profesinio, mokymo tikslas – tai reikalingų kvalifikacijai žinių suteikimas, įgūdžių formavimas, sėkmingas studentų kvalifikacinių egzaminų išlaikymas. Viena iš pagrindinių sąlygų, įgyvendinant profesinio mokymo reglamentavimą, yra užtikrinti visų profesinio rengimo dalyvių – mokymo įstaigų, mokytojų ir besimokančių asmenų – savarankiškumo ir atsakomybės pusiausvyrą.Reikšminiai žodžiai: Bedarbių profesinis mokymas; Kokybė; Mokslas; Studijos; Ugdymas; Professional training for the unemployed; Quality; Society; Studies; Training.

ENA new objective has been defined with regard to the education of a member of modern society in contemporary higher schools, i.e. to provide society with professional qualification upgrading programmes, meeting individual needs. Higher university establishments should be involved in vocational training of the unemployed, thus contributing to the improvement of vocational training quality. The study aims to theoretically and practically substantiate the possibilities of vocational training of the unemployed in the Continuing Studies Institute at Klaipėda University (KU) and to envisage strategic guidelines. The education system should be organised in such a way that every person with an independent power of decision should, at any age and in any geographical location of the country, have a possibility to study in such a form that is most accessible to him and at such intensity that corresponds to his abilities and possibilities. The education system should enable a person fulfilling one of the main obligations, i.e. self-improvement. Qualification is the integrity of professionally significant knowledge, abilities and attitudes. It is not eternal; a person must constantly improve his qualification potential. The aims of an educational establishment are real, concrete, feasible, measurable, compatible and related to the aims of KU. The purpose of adult vocational training is the provision of necessary knowledge, formation of skills and successful passing of qualification examinations by students. One of the main conditions for the implementation of vocational training regulation is to ensure the balance between independence and responsibility of all vocational training participants: training institutions, teachers and students.

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20120
Updated:
2013-04-28 19:17:24
Metrics:
Views: 17
Export: