Relationship between career and competency : verification of theoretical model validity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationship between career and competency: verification of theoretical model validity
Alternative Title:
Karjeros ir kompetencijos ryšys: teorinio modelio validumo patikrinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2012, 23 (2), p. 163-173
Keywords:
LT
Karjera; Karjeros planavimas; Kompetencija; Kompetencijos lygiai.
EN
Career planning; Competency; Levels of competency; Career planning model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriuo patikrinamas karjeros planavimo ir darbuotojų kompetencijos ryšio teorinio modelio (žr. Chreptavičienė, V., Starkutė, J., 2010. The Model of Cohesions between Career and Competence. Engineering Economics. Nr. 21(5), 537-549) validumas, rezultatai. Tyrimo, pristatomo šiame straipsnyje, mokslinį problematiškumą lemia ta aplinkybė, jog karjeros planavimo organizacijoje ir darbuotojų kompetencijų ryšiai nebuvo tyrinėti. Aktualu rasti mokslinį atsakymą į konkrečius klausimus: Ar darbuotojų karjera priklauso nuo jo kompetencijos lygio? Ar karjera organizacijoje planuojama remiantis darbuotojų kompetencijos lygiu? Ar darbuotojo kompetencijos lygmuo turi įtaką karjeros planavimui organizacijoje? Ar atsakomybės prisiėmimas už veiklos rezultatus parodo aukštą kompetencijos lygį? Atsakymų į šiuos klausimus paieška iškėlė šio tyrimo tikslą – patikrinti karjeros ir kompetencijos ryšio teorinio modelio validumą. Empiriniam tyrimui pasirinkta atvejo tyrimo strategija, t. y. tyrimą sudaro vienas atskiras objektas – Prekybos centrų valdymo įmonė. Tokį pasirinkimą sąlygojo 2 priežastys: subjektas sėkmingai realizuoja darbuotojų karjeros planavimą; atvejo tyrimas yra vienintelis būdas verifikuoti teorinį modelį (Andrikienė, Anužienė (2006), Žydžiūnaitė (2008). Pagrindžiant teorinį-hipotetinį karjeros planavimo modelį, straipsnyje pateikiama karjeros planavimo organizacijoje ir darbuotojų kompetencijos ryšių tyrimo metodologija, tyrimo procedūra ir rezultatai. Taikant apklausos raštu bei žodžiu tyrimo metodus, buvo apklausti visi vienos organizacijos vadovai ir darbuotojai (N=30). Tyrimo rezultatai patvirtino teorinę nuostatą, jog organizacijoje karjera priklauso nuo darbuotojo kompetencijos lygio. Patobulinti gebėjimai bei didesnis kompetencijos lygmuo turi įtaką karjeros planavimui organizacijoje.Tyrimo rezultatai patvirtino teorinį karjeros ir kompetencijos ryšio modelį ir teorines išvadas, jog karjeros planavimas organizacijoje, remiantis darbuotojų kompetencijos lygiu, yra tikslingas. Šis modelis gali būti naudojamas organizacijose, kaip vienas iš būdų realizuoti darbuotojų ir organizacijos interesus, planuojant ir tobulinant individualią darbuotojų karjerą bei karjerą organizacijoje. [Iš leidinio]

ENThis research is an attempt to verify the validity of the theoretical-hypothetical career model prepared by the authors of the article. Case study is chosen for this research, i.e. there is one single object in the research – the company that manages shopping malls. The choice was determined by the following two reasons: first, the subject has successfully been realizing employee’s’s career planning; second, case study is the only way to verify a theoretical model (Andrikienė & Anuziene, 2006, Zydziunaite, 2008). To validate the theoretical-hypothetical career planning model, the article presents the methodology to study career planning in the organization and relationships of employee’s’s competencies, research procedure and results. While applying the methods of written and oral survey, all employee’ss of one organization (managers and subordinates) were surveyed (N=30). The empirical research revealed that career planning in the organization depends on employee’s’s level of competency. Improved professional skills and increased level of competency has influence and is the main factor and guideline for employee’s’s career planning in the organization. The research findings confirmed the theoretical-hypothetical career model and theoretical conclusions maintaining that career planning in the organization on the basis of employee’s’s competency level is purposeful and relevant. On the grounds of obtained research results, the article presents a practical model of relationship between career planning and employee’s’s competency, which basically does not differ from the theoretical-hypothetical model (Chreptaviciene, Starkute, 2010); the practical model is more adapted to the characteristics of the organization being studied. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36759
Updated:
2018-12-17 13:15:51
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: