Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla
Alternative Title:
Development of junior school children's creativity through music ativity
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004.
Pages:
120 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Kūrybiškumo fenomenas ir jo ugdymo problema — 1. Kūrybiškumo sampratos paieškos. Kūrybiškumas kaip procesas. Kūrybiškumas kaip mąstymas. Kūrybiškumas kaip gebėjimas. Kūrybiškumas kaip asmenybės savybė — 2. Kūrybiškumo raidai įtaką darantys veiksniai. Vidiniai kūrybiškumo veiksniai. Išoriniai kūrybiškumo veiksniai. Muzikinės veiklos vaidmuo ugdant kūrybiškumą — 3. I–II klasių mokinių kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje modelis — II. I–II klasių mokinių kūrybiškumo muzikinėje veikloje ypatumai — 1. Muzikos kūrinių interpretavimas — 2. Muzikos komponavimas — 3. Muzikos vertinimas — 4. Muzikinėje veikloje patiriami emociniai išgyvenimai — 5. I–II klasės mokinių kūrybiškumo priklausomybė nuo lyties — 6. I ir II klasės mokinių kūrybiškumo panašumai bei skirtumai — III. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui įtaką darantys pedagoginiai veiksniai — 1. Muzikos mokytojų požiūris į kūrybinę muzikinę veiklą — 2. Mokinių įtraukimo į kūrybinę muzikinę veiklą pobūdis — 3. Pedagoginių gebėjimų reikšmė ugdant mokinių kūrybiškumą muzikine veikla. Pedagoginių gebėjimų svarbos pripažinimas. Savų pedagoginių gebėjimų vertinimas — IV. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptys — 1. Mokinių muzikinės patirties kaupimas. Mokėjimų interpretuoti, komponuoti ir vertinti muziką plėtojimas. Mokinių meninių išgyvenimų žadinimas — 2. Mokinių savarankiškumo muzikinėje veikloje skatinimas — 3. Kūrybinės saviraiškos poreikio stiprinimas — 4. Kūrybiškumo kaitos tendencijos — Išvados — Rekomendacijos — Summary — Literatūra.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas - atskleisti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje ypatumus bei juos lemiančius veiksnius, taip pat apibrėžti kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptis. Pirmoje darbo dalyje pristatoma skirtingų mokslinių krypčių atstovų pateikiama kūrybiškumo sampratų įvairovė, aptariami kūrybiškumo raidai įtaką darantys veiksniai, išryškinamas muzikinės veiklos vaidmuo ugdant kūrybiškumą, pristatomas kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje modelis. Antroje dalyje atskleidžiami I-II klasių mokinių kūrybiškumo, pasireiškiančio jiems interpretuojant, komponuojant bei vertinant muziką, ypatumai, apibūdinami muzikinėje veikloje patiriami emociniai išgyvenimai, parodoma kūrybiškumo priklausomybė nuo mokinių lyties ir amžiaus. Trečioje dalyje išryškinami pedagoginiai veiksniai, turį vienokios ar kitokios įtakos vaikų kūrybiškumui ugdyti muzikine veikla. Čia aptariamas muzikos pedagogų požiūris į muzikinę kūrybinę veiklą, mokinių įtraukimo į šią veiklą pobūdis, išryškinama muzikos mokytojo gebėjimų svarba jo pedagoginės veiklos efektyvinimui. Ketvirtoje dalyje apibrėžiamos svarbiausios kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptys, pateikiami šiomis kryptimis organizuoto pedagoginio eksperimento metu išryškėję vaikių kūrybiškumo pokyčiai.

ENThe aim of the monograph is to reveal the peculiarities of the expression of creativity of junior school-age children in musical activities and the determinant factors, and to define the directions of the development of creativity through musical activities. The first part of the study presents the diversity of creativity concepts given by the representatives of different scientific fields, discusses the factors that influence the development of creativity, emphasises the role of musical activities in developing creativity, and presents the model of the expression of creativity in musical activities. The second part reveals the peculiarities of creativity of 1st–2nd grade pupils, which is expressed when they interpret, compose and evaluate music, defines the emotional experiences in musical activities, and shows the dependency of creativity on pupils’ gender and age. The third part points out the pedagogical factors that in one or another way influence the development of children’s creativity through musical activities. This part discusses the attitude of music teachers towards creative musical activities, the nature of involving pupils in these activities, and highlights the importance of music teacher’s competences for making his pedagogical activities more effective. The fourth part defines the most important directions of the development of creativity through musical activities and presents the changes in children’s creativity that were observed during the pedagogical experiment organised according to these directions.

ISBN:
9955585315
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46044
Updated:
2022-01-22 19:20:29
Metrics:
Views: 179
Export: