Paauglių ir jaunuolių techninis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių ir jaunuolių techninis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas: disertacija
Alternative Title:
Technical education of teenagers and youngsters as an object of educational diagnostics
Publication Data:
Šiauliai, 2004.
Pages:
145, [95] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Šiaulių universitetas, 2004. Bibliografija.
Reviews:
Apžvalga leidinyje Pedagogika. 2005, 76, p. 158-160
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Comprehension-knowledge in engineering of teenagers and the youth as an object of educational assessment Šiauliai, 2004 41 p
Summary / Abstract:

LTŠio disertacinio tyrimo objektas – paauglių ir jaunuolių techninis išprusimas. Tyrimo tikslas – ištirti paauglių ir jaunuolių techninį išprusimą kaip diagnostikos konstruktą, atskleisti jo raišką veikiančius edukacinius ir psichosocialinius faktorius. Šio tyrimo teorinis reikšmingumas ir mokslinis naujumas atskleistas konstatavus bei suformulavus tokius faktus: a) nustatyta techninio išprusimo, kaip diagnostinio konstrukto, struktūra; b) techniniam išprusimui diagnozuoti sukurti ir metodologiškai patikrinti testai ir klausimynai, atitinkantys Lietuvos socialines ir kultūrines sąlygas; c) atliktas išsamus jaunuolių techninio išprusimo lygmens konstatavimas lyties, amžiaus, gyvenamosios vietos ir kt. aspektais; d) nustatyti jaunuolių statistiniai tipai techninio išprusimo raiškos aspektu, kurių žinojimas gali sudaryti bazę kitiems tyrimams; e) nustatytos paauglių ir jaunuolių žinių apie Lietuvos mokslininkus, dirbusius įvairiose technikos srityse, spragos, kurias panaikinus būtų galima paskatinti moksleivius labiau domėtis technika. Tyrimo praktinė reikšmė yra tai, kad sukaupta mokslinė informacija leido sukurti diagnostinius intrumentus, kurių kokybės rodikliai atitinka psichometrines ir metodologines normas, atveria galimybę kiekvienam pedagogui įvertinti techninio išprusimo lygį ir tuo remiantis koreguoti ugdymo procesą.

ENThe subject of this investigation is technical education of teenagers and youngsters. The aim of the investigation is to study technical education of teenagers and youngsters as a diagnostic construct, to reveal educational and psychosocial factors that effect its expression. Theoretical significance and scientific innovation of this investigation is revealed having states and formulated the following facts: a) the structure of technical education as a diagnostic construct is established; b) tests and questionnaires are devised and methodologically tested to diagnose technical education, which comply with social and cultural conditions of Lithuania; c) an in-depth stating of the level of technical education of youngsters is made from the aspects of sex, age, the place of residence, etc.; d) statistical types of youngsters from the aspect of the expression of technical education the knowledge of which can be used as a basis for other investigations are determined; e) gaps in the knowledge of teenagers and youngsters about Lithuanian scientists who worked in different spheres of technology are established, after filling in of which it would be possible to make schoolchildren to take more interest in technology. Practical significance of the work is that scientific information collected enabled diagnostic instruments to be created whose quality indicators are in line with psychometric and methodological norms, open up possibilities to every pedagogue to evaluate the level of technical education and on this basis to correct the educational process.

Related Publications:
Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija / Tomas Butvilas ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras], 2008. 191 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10242
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: