Jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, psichosocialinė raida ir pedagoginės korekcijos galimybės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, psichosocialinė raida ir pedagoginės korekcijos galimybės: disertacija
Alternative Title:
A Psychological development of the youth who experienced parents’ aggression and possibilities of pedagogical correction
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaikų, patyrusių agresiją šeimoje, analizės aktualumą lemia dabartinė situacija šalyje. Viena pagrindinių prievartos ir smurto šeimoje priežasčių – skurdas. Todėl šio tyrimo objektas – 17 metų jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, psichosocialinė raida. Disertacinio darbo tikslas – nustatyti 17 metų jaunuolių psichosocialinės raidos ypatumus, atsiradusius dėl patirtos agresijos šeimoje, ir įvardyti pedagoginės korekcijos galimybes. Empirinis tyrimas padėjo nustatyti jaunuolių šeimoje patirtos agresijos ir nepriežiūros raišką bei jos ypatumus: mergaičių ir berniukų patirtis, agresijos kaita jaunuolių amžiaus aspektu (vaikystėje ir 17 metų). Nustatyti jaunuolių psichosocialinės raidos ypatumai leidžia numatyti pedagoginės korekcijos galimybes. Išskirtos jaunuolių rizikos grupės, kaip dažniausiai patyrusios tėvų agresiją. Gautų statistinių patikimumų pagrindu galima teigti, kad patiriama agresija šeimoje neleidžia vaikui patenkinti poreikių, o kartu ir realizuoti šeimos funkcijų. Mokytojas dėl savo iniciatyvos ir nusiteikimo gali prieiti arčiausiai prie šeimos – matyti vaiką auklėjamojoje šeimos aplinkoje, ją pažinti ir daryti poveikį. Tam padeda ugdomoji sąveika, suartinanti mokytoją ir vaiką. Korekciniai veiksmai rizikos grupių jaunuoliams turėtų būti nukreipti į poreikių tenkinimą. Pedagoginė veikla gali būti orientuota dviem kryptimis. Pirma – nukreipta į teigiamos socialinės patirties įgijimą. Antra – kompensuoti nepatenkintų poreikių trūkumą. Įtakos vaikui esmė slypi jo socialinėje kaitoje – didinant vaiko pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais, eliminuojant suicidines mintis.

ENThe importance of the analysis of children who experienced aggression in a family is determined by the current situation in the country. Poverty is one of the main causes of compulsion and violence in a family. Therefore the subject of this investigation is the development of seventeen-year-old teenagers who experienced their parents’ aggression. The aim of the thesis was to determine peculiarities of the psychological development of the seventeen-year-old teenagers resulting from aggression experienced in a family and to identify possibilities of pedagogical correction. The peculiarities of the psychological development of the youth enable the possibilities of pedagogical correction to be planned. On the basis of the statistically significant data it can be stated that aggression experienced in a family prevent a child from satisfying his/her needs and from realising the family’s functions. Correction measures should be directed toward meeting the needs of the youth in risk groups. The pedagogical activity can be oriented in two directions. First – directed towards acquiring positive social experience. Second – to compensate for a lack of unsatisfied needs. The essence of the impact on a child lies in his/her social change – by increasing the child’s confidence in himself and the surrounding people, eliminating the suicidal thoughts.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10220
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 57
Export: