Vertybių internalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių internalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje
Alternative Title:
Changements de l'internalisation des valeurs des eleves de l'age aine
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 162-172
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dorovinis ugdymas / Moral education; Mokiniai /School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta išryškinti dešimtų vienuoliktų klasių moksleivių, lankiusių mokyklą 1998 metais ir 2001 metais, vertybių internalizacijos pokyčius kognityviu aspektu. Tyrimo metodai buvo M. Rokeacho vertybinių orientacijų metodika, savybių ir elgesio aprašai, B. Dodonovo emocinių išgyvenimų ir nebaigtų sakinių testai. Iš viso buvo ištirti 477 dešimtų vienuoliktų klasių miesto moksleiviai, besimokantys Vilniaus ir Klaipėdos mokyklose. Iš jų 220 mokėsi 1998 metais ir 257 moksleiviai- 2001 metais. Straipsnyje gretinamas skirtingų laidų moksleivių žinomų dvasinių vertybių diapazonas, jų esmės bei prasmės įžvalgos, požiūrių į vertybes palankumas, taip pat emocinių išgyvenimų kryptingumas, parodantis moksleivių sąlytį su tam tikrų rūšių vertybėmis. Pastebima, kad dvasinių vertybių internalizacijos aktualumas vyresniame mokykliniame amžiuje stiprėja. Tačiau požiūris į šias vertybes nėra labiau pozityvus, o tik mažiau pastovus. Nors daugumos X-XI klasių mokinių požiūrių į vertybes svyravimai nėra statistiškai reikšmingi, bet jie nerodo ir apčiuopiamesnių teigiamų poslinkių. Šiek tiek reikšmingesni teigiami požiūrių pokyčiai nustatyti kai kurių socialinių ir pažintinių vertybių svarbumo pripažinimo atžvilgiu (lygybės, išprusimo, intelektualumo ir kt.). Prastėja vertybių prasmės suvokimo lygis, rodantis stiprėjančias vyresniųjų moksleivių hedonistines, pragmatines ir utilitarines vertybių prasmines įžvalgas. Nurodoma, kad vien racionalus vertybių svarbumo pripažinimas ir įprasminimas nevisiškai atskleidžia tikrąją požiūrio esmę, kartu ir vertybių internalizacijos kognityvų lygmenį: tam reikėtų atsižvelgti ir į moksleivių emocinių išgyvenimų kryptingumą bei prasmingumą.Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Vertybių internalizacija; Vertybių internalizacijos pokyčiai; Aukštesniųjų klasių mokiniai; Verbal creativeness; Practical and emotional verbal creativeness; Schoolchildren having speech disorders.

ENThe article attempts to highlight the changes of internalization of values in cognitive terms among the 10th – 11th form students, who attended school in 1998 and in 2001. M. Rokeach’s value orientation methodology, descriptions of traits and behaviour and B. Dodonov’s emotional experience and unfinished sentences’ tests were employed as the methods for the study. Totally 477 10th – 11th form students, going to school in Vilnius and Klaipėda were studied, including 220 who studied in 1998 and 257 – in 2001. The article compares the range of the known spiritual values of school students of different generations, the insights of their meaning and essence, benevolence of the views of the values and the direction of emotional experience, showing the students’ relation with values of certain types. It is noted that the relevance of internalization of spiritual values gets stronger in the senior school age however the view of the values is not more positive, it is rather less consistent. Although the fluctuations of the views of the values, taken by most 10th – 11th form school students are not statistically significant, they also do not manifest with any tangible positive changes. To a certain extent more significant changes of positive views were established in regard to recognition of the importance of certain social and cognitive values (i. e. equality, education, intellect, etc.). The level of comprehension of the meaning of values has been reducing, which shows the increasing hedonistic, pragmatic and utilitarian values of senior school students. It is stated that the rational recognition and sensing of the importance of values alone does not utterly reveal the true essence of the view and the cognitive level of internalization of values: for this purpose the direction and meaningfulness of school students’ emotional experience should also be taken into consideration.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17176
Updated:
2018-12-17 11:01:54
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: