Klaipėdos krašto liuteroniškų kapinių paminkliniai įrašai lingvistiniu aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto liuteroniškų kapinių paminkliniai įrašai lingvistiniu aspektu
Alternative Title:
Tombstone inscriptions in Klaipėda region Lutheran cemeteries: a linguistic viewpoint
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 25, p. 62-76. Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Epitafijos; Leksika; Morfologija; Paminkliniai įrašai; Paminklų įrašai.
EN
Epitaphs; Morphology; Personal names; Tombstone inscriptions; Vocabulary.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi Klaipėdos krašto XIX a. pab. – XX a. vid. kapinių paminkliniai įrašai lingvistiniu aspektu. Įrašų kalbinė raiška rodo vokiečių ir lietuvių kalbos tarpusavio ryšius, lėmusius šio krašto lietuviškųjų paminklinių įrašų savitumą. Šie ryšiai apėmė abi kalbas, bet didesnę interferenciją patyrė lietuvių kalba, nes iš esmės didžioji dalis įrašų yra tiesioginiai vertiniai iš vokiečių kalbos. Vokiečių kalbos prestižą rodo tie vokiški įrašai, kurių mirusiojo asmenvardis suponuoja lietuvišką kilmę. Nuo XX a. pirmosios pusės fiksuotinas lietuviškų įrašų gausėjimas. Išaugęs šios kalbos pasirinkimo lygis matomas iš vokiškųjų asmenvardžių lietuvinimo (Trylus, Bestika), vokiečių kilmės asmens paminkluose fiksuojamų lietuviškų įrašų. XIX a. pab. – XX a. vid. paminklinių įrašų kalba nėra etninės priklausomybės rodiklis. Lietuviškųjų epitafijų leksikos tyrimas parodė, kad adaptuotų germanizmų Klaipėdos krašto paminkliniuose įrašuose būta palyginti nedaug, bet adaptuotų slavizmų nemaža. Tai rodo, kad Prūsijos Lietuvos tarmės buvo veikiamos ir slavų kalbų, iš kurių pasiskolino daugelį su religija susijusių pavadinimų. Leksinių dialektizmų neužfiksuota, nes jų vartojimas buvo ribojamas įrašų tematikos ir griežtos struktūros, tačiau paliudyta nemaža darybinių dialektizmų. Lietuviškų paminklinių įrašų tekstai dažnai nėra autentiški (ppr. vertiniai), bet juose nemaža morfologinių savitumų, iš kurių minėtini šie: a) gana gerai išlaikytas aliatyvo linksnis; b) išlaikyti archajiški atematinio asmenavimo ir optatyvo reliktai; c) vartojamos dviskaitos formos; d) fiksuojama Prūsijos Lietuvos tarmių inovacija – kamienų mišimas ir galūnių redukcija.

ENThe article reviews tombstone inscriptions of Klaipėda Region Lutheran Cemeteries of the late 19th to mid-20th c. from a linguistic viewpoint. The inscriptions are German or Lithuanian, less frequently bilingual (in German and Lithuanian on the same tombstone). The author‘s attention is focussed on the Lithuanian tombstone inscriptions with the aim of examining their linguistic characteristics. The German epitaphs are merely mentioned in the description of the general state of the tombstone inscriptions or whenever they are the source of translation for Lithuanian tombstone inscriptions. The analysis of 45 tombstone inscriptions from the cemetery of Klaipėda Region led to the following conclusions. Their linguistic expression proved the interrelationship of the German and Lithuanian languages that predetermined the uniqueness of the Lithuanian tombstone inscriptions in the Region. The interrelationship was felt in both languages, however, Lithuanian experienced greater interferention, as the majority of the Lithuanian inscriptions were direct translations from German. The prestige of German was proved by the German inscriptions where the person‘s name implied their Lithuanian origin. From the first half of the 20th c., the increasing prestige of the Lithuanian language was witnessed by Lithuanization of German personal names (Trylus, Bestika) and Lithuanian inscriptions made on the tombstones of people of German origin. The language of the tombstone inscriptions of the late 19th to the early 20th c. did not serve as an indicator of ethnic identity.The study of the Lithuanian epitaphs proved a relatively small number of adapted Germanisms in the tombstone inscriptions of Klaipėda Region, however, quite a few of adapted Slavisms were found. That proved that the dialects of Prussian Lithuania were also affected by Slavic languges and borrowed a number of religion-related vocabulary items. No lexical dialecticisms of Prussian Lithuania were recorded, as their use was restricted by the theme of inscriptions and a strict structure, however, a number of derivational dialecticisms was found, e.g. dėkingystė “dėkingumas“ (gratitude) , witnessing the linguistic uniqueness of the Region. The texts of the Lithuanian tombstone inscriptions were frequently not authentic (usually loantranslations), however, they contained quite a few unique morphological characterisctics, including a) the preservation of the Allative Case; b) the preservation of the archaic relicts of athematic conjugation and of the Optative Mood; c) the use of dual number forms; and d) the recorded innovation of dialects of Prussian Lithuania: stem mixing and reduction of endings. The Highland and the Lowland parts of Klaipėda Region did not demonstrate any evident morphological or lexical differences in tombstone inscriptions, however, the phonetic expression differs significantly. Therefore, in the future, it would be reasonable to study the phonetic differences that may have determined the morphological changes, e.g., stem mixing. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45009
Updated:
2018-12-17 13:26:16
Metrics:
Views: 41    Downloads: 7
Export: