Evaluating the effect of state aid to business by multicriteria methods

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluating the effect of state aid to business by multicriteria methods
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 3, p. 167-180
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTViena iš valstybės intervencijos į rinkos vystymąsi formų yra valstybės pagalba (subsidijos) privataus sektoriaus įmonėms. 2004-2006 metų laikotarpiu didelė dalis ES paramos buvo suteikta Lietuvos verslui per ES struktūrinius fondus. Valstybės parama yra sudėtingas reiškinys. Ji gali turėti kelis tikslus ir nė vienas iš jų nebus dominuojantis. Šios paramos rezultatai taip pat gali būti įvairūs ir sunkiai apibūdinami vienu kriterijumi ar indikatoriumi. Todėl, norint įvertinti paramą įvairiems verslams ir nustatyti jos poveikį jų vystymuisi objektyviai, gali būti naudojami daugiakriterijiniai vertinimo metodai. Straipsnyje pateikiama ES paramos analizė, pagrįsta daugiakriterijiniais vertinimo metodais. Tiriamas valstybės subsidijų, teikiamų per ES struktūrinius fondus, rezultatas. Valstybės pagalbos analizė taikant SAW, VS ir TOPSIS metodus leido autoriams apskaičiuoti du kriterijus, taikomus tiriamoms įmonėms: paramos (subsidijos) tipas ir jos rezultatas. Daugiakriterijiniais metodais grįsta valstybės subsidijų įmonėms analizė leido mums konstatuoti, kad pagalba padarė didžiausią poveikį vystant gamybos, tyrimų, bandymų ir mokymo srityse. Labiausiai įtakojantis faktorius yra paramos intensyvumas (kuo intensyvesnė parama, tuo didesnis efektas), kai tuo tarpu geriausias santykis tarp investicijų ir gauto rezultato buvo mokymo projektų srityje, po jų sekė tyrimų, bandymų ir gamybos projektai. Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, buvo mažiausiai efektyvi. Rezultatai, gauti įvertinus daugiakriterijiniu metodu valstybės pagalbą verslui, rodo, kad šie metodai pateikia objektyvų vaizdą ir gerai tinka šio reiškinio analizei.Reikšminiai žodžiai: Valstybės parama; Paramos vertinimas; ES parama; Struktūriniai fondai; State aid; Aid assessment; EU support; Structural funds.

ENOne of the forms of state intervention in market development is state aid (subsidies) to private sector enterprises. Over the period of 2004-2006, a great part of the EU aid was granted to business in Lithuania through the EU structural funds. State aid is a complicated phenomenon. It may have several aims, with none of them being dominant. The effects of this aid may also be varied and hardly described by a single criterion or indicator. Therefore, multiple criteria evaluation methods can be used to compare the aid to various businesses and to determine its effect on their development objectively. The analysis of state subsidies to enterprises based on these methods allowed us to state that the aid had the greatest effect on the development of projects in the areas of production, research, experiments and education. The most infl uencing factor is aid intensity (the more intensive the aid, the greater the effect), while the best ratios of investments to the effect obtained was found in the area of educational projects, followed by research, experimental and production projects. The aid to enterprises providing services was the least effective. The results obtained in multicriteria evaluation of state aid to business show that these methods are well suited to the analysis of this phenomenon, providing an objective view of the picture. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14408
Updated:
2021-04-14 13:01:12
Metrics:
Views: 63
Export: