Plėtros prioritetų daugiakriterio pagrindimo principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plėtros prioritetų daugiakriterio pagrindimo principai
Alternative Title:
Principles of multicriterial reasoning of the development priorities
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2009, t. 3, Nr. 2, p. 129-142
Keywords:
LT
Daugiakriterinis vertinimas; Daugiakriteris pagrindimas; Daugiatikslio optimizavimo metodai; Esminiai indikatoriai; Indikatoriai; Plėtros strategija; Prioritetai.
EN
Basic indicators; Development strategy; Multiobjective optimizing methods; Multiple criteria evaluation; Priorities, basic indicators.
Summary / Abstract:

LTPagrindas formuojant nacionalinę ekonomikos (finansų sistemos) plėtros programą yra jos strategijos koncepcija, kuri pirmiausia turi remtis suformuluotais plėtros prioritetais. Straipsnio tikslas – pagrįsti galimybę ir suformuluoti strateginių alternatyvų bei programinių ekonominės (finansų sistemos) plėtros indikatorių pagrindimo, taikant adaptuotus daugiakriterio vertinimo metodus, principus. Išnagrinėjus mokslinėje literatūroje pagrįstus ir strateginiame valdyme taikomus sprendimų paramos metodus, apibrėžtas pagrindinių daugiakriterio vertinimo metodų, apimančių rangavimo, grupavimo, vertinimo bei optimizavimo metodų grupes, spektras. Būtent šių grupių metodai iš principo gali būti efektyviai taikomi rengiant ir aprobuojant strateginės plėtros programas, taip pagrindžiant tiek prognozuojamus rodiklius, tiek ir programinius variantus. Sprendžiant šiuos uždavinius tikslinga kryptingai išplėtoti ir adaptuoti tuos daugiakriterio vertinimo ir daugiatikslės (daugiaaspektės) analizės metodus, kurie įgalina atlikti vertinimą pirmiausia pagal tikslinį kriterijų. Straipsnyje išnagrinėta daugiatikslio programinių sprendimų optimizavimo galimybė adaptuojant MOORA metodą. Optimizavimas gali būti atliekamas panaudojant bazinę matricą, sudarytą pagal skirtingus tikslus ar požymius atrinktas programines alternatyvas, atitinkančias santykinių efektyvumo parametrų reikšmes. Parengti daugiakriterio vertinimo bei daugiatikslio optimizavimo principai įgalina iš esmės efektyvinti strateginės plėtros programas išanalizavus principų taikymo galimybes aprobuojant šias programas.

ENThe formation of the national programme for the development of economy (the system of finance) is based on the concept of its strategy, which should be primarily based on the specified priorities for development. The article aims at justifying the possibility and specifying the principles for justifying strategic alternatives and programme indicators of the economic (system of finance) development by applying the adapted methods of the multi-criteria evaluation. Having analysed methods of decision support justified in the scientific literature and strategic management, the range of key methods of multi-criteria evaluation including ranking, grouping, evaluation and optimisation has been defined. Namely the methods of these groups can be used efficiently when drafting and processing programmes for strategic development as well as when justifying and forecasting indicators and programme variants. When implementing the above objectives, it is expedient to purposefully develop and adapt those methods of multi-criteria evaluation and multi-aspect analysis, which enable to perform evaluation according to the target criteria. The article analyses the possibility for optimisation of multi-aspect programme solutions by adapting the MOORA method. The optimisation can be performed by using the base matrix, formed according to programme alternatives selected by different aims or features, which correspond to the meanings of relative efficiency parameters. The formed principles of multi-criteria evaluation and multi-aspect optimisation enable to fundamentally improve programmes for strategic development after having analysed the possibilities for application of these principles when approving the programmes.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24020
Updated:
2018-12-17 12:37:22
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: