The Model of the integrated competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of the integrated competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis vertinimas; Konkurencinė srategija; Konkurencinė strategija; Multikriterinis vertinimas; Oligopolinė rinka; Įmonė; Competitive strategy; Enterprise; Multicriteria evaluation; Oligopolic market.
Keywords:
LT
Daugiakriterinis vertinimas; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition; Multikriterinis vertinimas; Oligopolinė rinka.
EN
Competitive strategy; Enterprise; Multicriteria evaluation; Oligopolic market.
Summary / Abstract:

LTVerslo strategija yra atsakas į greitai besikeičiančią, sunkiai prognozuojamą įmonės aplinką. Be to, ji laikoma tinkamu įrankiu palankiai įtakoti aplinką siekiant tokios veiklos, kokios tikisi verslo savininkai. Straipsnyje pateikiamas originalus ir moksliniu požiūriu visiškai naujas įmonės, veikiančios oligopolinės rinkos sąlygomis, integruotos konkurencinės strategijos modelis ir jo empirinio taikymo atvejis. Oligopolinės įmonės integruota konkurencinė strategija yra laikoma viena iš konkuravimo strategijų (įgyvendinamų vienu metu ar nuosekliai), kurios yra orientuotos į įmonės vidinės ir išorinės aplinkos tam tikrus elementus, apibrėžiančius jos strateginę poziciją ir įtakojančius veiklą. Atliktas dalinės konkurencinės strategijos apskaičiuoto poveikio veiklos kriterijams kompleksinis vertinimas (buvo taikyti daugiakriterinio vertinimo modeliai) siekiant nurodyti detalias strategijas, turinčias didžiausią potencialią įtaką veiklai (jos bus pasirinktos siekiant suformuoti integruotą konkurencinę strategiją), ir nustatyti jų skalę (svorius integruotos strategijos struktūroje). Pateiktas modelis leidžia kompleksiškai kiekybiškai palyginti strategines alternatyvas susietas su veiklos rodikliais. Modelio empirinio taikymo rezultatus siūloma taikyti nustatant ilgalaikius tikslus ir pasirenkant pagrindines įmonės verslo strategijos kryptis, paskirstant finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius įgyvendinamiems strateginiams veiksmams.

ENThe article presents the original and scientifically brand new model of the integrated competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market, followed by the case of empirical application. The integrated competitive strategy of an oligopolic enterprise is considered to be the concerted set of partial (detailed) competitive strategies (implemented simultaneously or in sequence) targeting the certain elements of internal and external environment of an enterprise, determining its strategic position and influencing performance. The complex evaluation of estimated impact of the partial competitive strategies on the performance criteria is implemented (multicriteria evaluation methods are applied) in order to indicate the detailed strategies, having the highest potential influence on the performance (to be selected to form the integrated competitive strategy), and to determine their scale (weights in the structure of the integrated strategy). The results of empirical application of the model are proposed to be employed to set up long-term goals and choose the main directions of business strategy of an enterprise, to distribute financial, human and other resources for strategic actions to be designed and implemented. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25220
Updated:
2013-04-28 20:43:38
Metrics:
Views: 17
Export: