Evaluation of the effect of state subsidies on business

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the effect of state subsidies on business
In the Journal:
Business, management and education. 2013, Vol. 11, no. 1, p. 50-76
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTRinkos reguliavimo priemonių poveikis verslui yra sudėtingas reiškinys, o tokio reguliavimo pasekmės gali būti tiek palankios, tiek ir neigiamos. Teigiamo poveikio didinimas yra mokslinė užduotis, kuriai reikia sistemingo požiūrio. Norint išspręsti šią problemą, būtina: a) nustatyti atitinkamus veiksnius; b) nuosekliai vertinti šiuos veiksnius ir jų įtaką tiriamam reiškiniui; c) nustatyti optimalią valstybinio verslo reglamento formą ir mastą, reikalingą pasiekti norimus rezultatus. Tyrime analizuojami ekonominio reguliavimo ir verslo valdymo tikslai valstybės požiūriu. Taip pat nagrinėjama ES struktūrinių fondų ekonominių tyrimų ir vertinimo praktika ES šalyse. Tyrime taikomi daugiakriteriniai vertinimo metodai, lyginamoji analizė, apibendrinimas, sintezė , modeliavimas, statistinių duomenų analizė, reprezentacinis tyrimas, ekspertų vertinimas (formalus tyrimas) ir kt. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama problemoms, kurias sukelia valstybės subsidijos verslo įmonėms kaip viena iš verslo reglamento formų. Dėmesys skiriamas verslo reguliavimo efektyvumo didinimo galimybėms. Pagrindiniai tyrimo objektai: valstybės subsidijos verslo įmonėms kaip valstybės įsikišimo į rinką forma ir galimos sąsajos tarp subsidijų specifikacijų ir jų poveikio verslui. Pateiktas vertinimas parodė, kad ES subsidijos turėjo tiesioginės teigiamos įtakos subsidijų poveikiui. Didesnis subsidijų poveikis atsiranda dėl paramos dalies visos veiklos atžvilgiu.Reikšminiai žodžiai: Daugiakriteriniai vertinimo metodai; ES finansinė parama; Ekspertinis vertinimas; Ekspertų vertinimas; Valstybės subsidijos; EU financial aid; Eexpert assessments; Expert assessments; Multicriteria evaluation methods; State subsidies.

ENThe impact of the market regulation instruments on business is a complex phenomenon and the consequences of such regulation might be both favourable and negative. Increasing the positive impact is a scientific task that needs a systematic approach. To solve this problem it is necessary: a) to identify relevant factors; b) to consistently evaluate these factors and their impact on the research phenomenon; c) to determine the optimal form and extent of the state business regulation that is necessary to achieve the desired results. The research analyses the objectives of economic regulation and business management from the state perspective. What is more, the practice of EU economic research and the evaluation of the Structural Funds in EU countries are analysed. The research uses multi-criteria assessment methods, comparative analysis, synthesis, simulation, statistical data analysis, representative survey, expert assessment (formal study), etc. The research focuses on the issues that are caused by the state subsidies for business enterprises as a form of business regulation. The emphasis is placed on improving the efficiency of business regulation. The main research objects: state subsidies for business as a form of state intervention in the market and possible links between subsidy specifications and their impact on business. The provided assessment revealed that EU subsidies had a direct positive impact on the effect of subsidies. A greater effect of subsidies appears because of the share of support in regards to all the activities.

DOI:
10.3846/bme.2013.04
ISSN:
2029-7491; 2029-6169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49233
Updated:
2021-02-25 09:58:59
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: