Research into international competitiveness in 2000–2008

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research into international competitiveness in 2000–2008
Alternative Title:
Tarptautinio konkurencingumo tyrimai 2000–2008 metais
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 4 (59), p. 29-41
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Konkurencija / Competition; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama konkurencijos intensyvumo, kaip vieno iš pagrindinių konkurencijos požymių, veiksniai rinkoje. Taip pat bandoma įvertinti, kokios reikia informacijos, norint sukurti konkurencingumo valdymo informacinio aprūpinimo sistemą. Remiantis kiekybiniais rodikliais ir bankų veiklos analize, atliekamas Lietuvos bankų konkurencijos indėlių ir paskolų rinkose tyrimas. Analizuojama konkurencijos finansų rinkoje įtaka investicinės Lietuvos bankų veiklos plėtrai. Atliktas Lietuvos verslo struktūros raidos tendencijų prognostinis vertinimas regioniniu požiūriu parodė, kad nepakankamai palankios ekonominės ir socialinės verslo funkcionavimo sąlygos apsunkina efektyvų verslo vystymąsi ir augimą periferiniuose regionuose, o tai riboja įmonių, visų pirma smulkių ir vidutinių, kaip dinamiškiausios Lietuvos verslo struktūros dalies, dalyvavimą, skatinant šiuolaikiniuose regioninio ekonominio augimo modeliuose esančių bruožų reiškimąsi. Atlikta turizmo darbo rinkos analizė atskleidė turizmo veiklos sukurtų darbo vietų kokybinę įvairovę, sunkinančią vertinti turizmo poveikį užimtumui. Straipsnyje nagrinėjama sandorių kaštų pasiskirstymas rinkoje be tarpininkų ir tarpininkų rinkoje bei informacinių technologijų plėtros įtaka sandorio kaštams ir tarpininkavimo paslaugoms. Atskleidžiama, kad plačiai paplitusi nuomonė - elektroninė prekyba skatina tarpininkavimo paslaugų mažėjimą - yra neteisinga. Informacinių technologijų panaudojimas verslo procesuose sąlygojamas ne tik skirtingų sandorių tarp firmų, bet ir skirtingų tarpininkų atliekamų funkcijų. Šios priežastys nulemia skirtingas tarpininkavimo paslaugų formas, reikalingas sandorio kaštams minimizuoti.Reikšminiai žodžiai: Tarptautinis konkurencingumas; Tarptautinė prekyba; Klasteriai; Prognozavimas; Sandorio kaštai; Pramonės politika; Techniniai prekybos barjerai; žinių išornauda; International competitiveness; International trade; Cluster; Forecasting; Transaction costs; Industrial policy; Technical barriers to trade; Knowledge outsourcing.

ENThe article examines the competition intensity factors as one of the main market competition characteristics and attempts to evaluate the type of information, needed to develop a competitiveness management information supply system. Referring to the analysis of quantity indicators and bank activities, a study of competition of Lithuanian banks on the deposit and loan markets is performed and the influence of the competition on the finance market on the development of Lithuanian banks’ investment activities is analyzed. The prognostic evaluation of Lithuanian business structures’ development trends in regional terms showed that the insufficiently favourable economic and social conditions for functioning of the business hinder the efficient development of business in periphery regions, which limits participation of companies, first of all small and middle sized ones, as the most dynamic part of Lithuanian business structure when encouraging expression of the traits, existing in the modern regional economic development models. The analysis of the tourism labour market revealed the quality diversity of the jobs, created in the area, which hinders the evaluation of tourism’s influence on the occupation. The article examines the distribution of transaction costs on the market without mediators and on the mediated market and the influence of development of information technologies on transaction costs and mediation services and reveals that the widely spread opinion that electronic trade encourages a reduction of mediation services is incorrect. The use of information technologies in business processes is determined not only by different transactions between companies, but also by the functions, performed by different mediators. The said reasons determine different forms of mediation services, necessary in order to minimize transaction costs.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14521
Updated:
2020-10-23 19:54:32
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: