Criteria that ensure the quality of higher education in tourism and sport management study programme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Criteria that ensure the quality of higher education in tourism and sport management study programme
Alternative Title:
Turizmo ir sporto vadybos studijų programą užtikrinantys kokybės kriterijai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2012, 23 (3), p. 282-290
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Diagnozė; Įvertinimas; Kokybė / Quality.
EN
Diagnosis; Evaluation; Quality assurance criteria; Quality of higher education.
Summary / Abstract:

LTTyrime naudota anketa, 2008 metais buvo sudaryta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA); anketa naudota 2008 m. atliekant aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų), pagrindinių studijų studentų požiūrį į esamą aukštojo mokslo sistemos būklę Lietuvoje (Kas lemia studijų kokybę, 2008). Sudarant anketą remtasi Ruževičiaus (2007), Pukelio, Savickienės (2004), Moore, Koul (2007), studijų kokybės veiksnių tyrimo kriterijais. Gauti duomenys buvo apdoroti SPSS 13.0, Ms Excel programomis. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatų paklaidą, galima teigti, jog darbe pateikiamas tyrimas yra žvalgomasis, o tyrimo išvados daromos tyrimo imties ribose, o ne visai generalinei tyrimo visumai. Daugiausia įvertinimų sulaukė studijų programų naujumas, studijų rezultatų vertinimo sistemos, praktinių užsiėmimų skaičiaus veiksniai, taip pat gana daug mokomųjų dalykų įvairovės veiksnys, paskaitų skaičiaus veiksniai. Net 63% respondentų mano, jog paskaitų skaičius vidutiniškai lemia studijų kokybę. Taigi svarbiausi aukštosios mokyklos studijų proceso organizavimo veiksniai, lemiantys studijų kokybę aukštojoje mokykloje – tai paties studento noras mokytis, taip pat studijų rezultatų vertinimo sistema, praktinių užsiėmimų skaičius. Kiti veiksniai, tokie kaip paskaitų skaičius, mokomųjų dalykų įvairovė – įvertinti kaip silpnesnę įtaką studijų kokybei turintys veiksniai. Apibendrinant galima teigti, kad efektyviausi mokymo metodai, vertinant jų įtaką studijų kokybei, yra daugiausia grupiniai metodai ( kontrolinių darbų rezultatų įvertinimas, įvairios demonstracijos, grupiniai projektai, diskusijos auditorijoje, prezentacijos, diskusijos mažose grupėse), taip pat ir žinių įvertinimas, tiriamieji darbai.Kadangi teorinėje literatūroje nebuvo rasta duomenų, kaip atskiri metodai efektyvumo prasme vienas kitą lemia, koreliacijos ryšiai tarp šių veiksnių nebuvo tirti. Tiriant mokomosios medžiagos, pateikiamos turizmo ir sporto vadybos studijų programos mokomuosiuose dalykuose vertinimus, matyti, kad geriausiai vertinamos šios mokomosios medžiagos savybės: informacijos sąsajos su specialybe, tikslingumas, teorinių žinių praktinis pritaikomumas, racionalumas, prieinamumas, praktiškumas, pakankamumas, aktualumas. Šių mokomosios medžiagos savybių svarbą akceptuoja ir mokslininkai, atlikę tyrimus šioje srityje (Dale ir Robinson, 2001). Didžiausią įtaką studijų kokybei turi dėstytojų savybės, kurios atsiskleidžia paskaitų metu, o ne formalūs nuopelnai. Tarp infrastruktūros veiksnių labiausiai studijų kokybę lemia tvarkaraščių organizavimas ir patogumas, mokomųjų šaltinių gausa ir prieinamumas. Svarbiausi studijų proceso organizavimo veiksniai – paties studento noras mokytis, studijų rezultatų vertinimo sistema, praktinių užsiėmimų skaičius. Tarp studijų kokybės kriterijų svarbūs yra dėstytojo darbo, studijų organizavimo veiksniai, vidutiniškai svarbūs aukštosios mokyklos infrastruktūros veiksniai – dėstytojo darbo, studijų organizavimo veiksniams suteikta didesnė svarba negu infrastruktūros veiksniams. Turizmo ir sporto vadybos studijų programoje taikomi paskaitų pateikimo metodai yra efektyvūs, visi metodai buvo vertinti aukščiau nei vidutiniškai. Tai atskleidė, kad paskaitų pateikimo būdai yra vertinami kaip itin svarbus, studijų kokybei įtaką turintis veiksnys. Medžiaga, pateikiama turizmo ir sporto vadybos studijų programos mokomuosiuose dalykuose, vertinama teigiamai, nes visi medžiagos aspektai įvertinti geriau negu vidutiniškai. [Iš leidinio]

ENThe quality of higher education is predominantly determined by the work of academic staff and organization of instructional process; the criteria of higher education institution’s infrastructure are of moderate importance. Professional qualities of teaching staff that are related to communication with students during lectures are important for quality assurance; effective communication with others was found to be the most important personal quality of teaching staff. Professional qualities were evaluated as being more important than personal ones. The most effective teaching methods important to the quality of higher education are different types of group work in the classroom. In general, the teaching and learning methods used in delivering Sport and Tourism Management study programme were rated as effective. The following properties of learning materials used in Sport and Tourism Management study programme received the highest evaluation: information links to specialty, suitability, and applicability of theoretical knowledge in practice. The objective of the research is to diagnose and evaluate criteria that assure the quality of Sport and Tourism Management study programme. The main tasks set for the research were: to review the concept of the quality of higher education and aspects of its evaluation from the theoretical point of view; to discuss the general quality assurance criteria from the theoretical point of view; to evaluate the criteria that determine the quality of teaching and learning in Sport and Tourism Management study programme. The object of the research is to establish criteria that determine the quality of teaching and learning in Sport and Tourism Management study programme. The problem of the research is to find criteria that assure the quality of teaching and learning in Sport and Tourism Management study programme. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42011
Updated:
2018-12-17 13:19:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: