Perception of competitiveness in the context of sustainable development : facets of "sustainable competitiveness"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perception of competitiveness in the context of sustainable development: facets of "sustainable competitiveness"
Alternative Title:
Konkurencingumo suvokimas darnaus vystymosi kontekste: "darnaus konkurencingumo" aspektai
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2010, Vol. 11, no. 2, p. 341-365
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTEuropos Vadovų Taryba pritarė Europos Komisijos pasiūlytai ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijai – „Europa 2020“ – naujai Europos Sąjungos strategijai dėl pažangaus, tvaraus ir integruoto augimo. Tai sudaro prielaidas naujai konkurencingumo sampratai ir gilesniam darnaus vystymosi ir konkurencingumo sąryšiui. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti tolesnių konkurencingumo teorijos tyrimų sritį, atsižvelgiant į konkurencingumo koncepcijos plėtrą ir egzistuojančias mokslinių tyrimų tendencijas. Iš vienos pusės, siekiant plėtoti konkurencingumo teoriją, būtina kritiškai įvertinti egzistuojančias konkurencingumo studijas. Mokslininkai, nagrinėdami konkurencingumo problematiką, pateikia įvairias konkurencingumo koncepcijas, siūlydami skirtingus apibrėžimus, klasifikaciją, veiksnius, konkurencingumo modelius ir vertinimo kriterijus. Nepaisant plačių diskusijų, kol kas nėra susitarta dėl aiškaus konkurencingumo apibrėžimo ar visuotinai pripažįstamo modelio. Iš kitos pusės, globalizacija, ekonomikos dinamiškumas ir socialinė pažanga, darnus vystymasis ir konkurencingumas yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Plati ekonomikos ir visuomenės vizija turėtų būti konkurencingumo pagrindas. Egzistuojantis mokslinių tyrimų poreikis veda link naujos „darnaus konkurencingumo“ koncepcijos kūrimo iniciatyvų, įvertinant globalizaciją ir daugiau dėmesio skiriant darnaus vystymosi bei konkurencingumo tarpusavio ryšiams. Tokie tolesni tyrimai padėtų atrasti naujus teorinius modelius, charakterizuojančius tarptautinės globalizacijos, ekonomikos augimo, darnaus vystymosi, gerovės kūrimo ir konkurencingumo sąryšį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus konkurencingumas; Darnus vystymasis; Ekonomikos augimas; Konkurencingumas; Konkurencingumo modeliai; Lyginamoji analizė; Nacionalinis konkurencingumas; Rodikliai; Veiksniai; Benchmarking; Competitiveness; Competitiveness models; Economic growth; Factors; Indicators; National competitiveness; Sustainable competitiveness; Sustainable development.

ENEuropean Council agreed to the European Commission's proposal to launch a new strategy for jobs and growth - the new European Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth - "Europe 2020". This will lead to a new concept of the competitiveness and deeper relationship between sustainable development and competitiveness. The aim of this article is to set out the future research area of competitiveness theory taking into account the development of competitiveness concept and existing research tendencies. On the one hand, for developing the new concept of competitiveness, it is necessary to critically analyse existing studies on competitiveness. Researchers, examining the problems of competitiveness, differently approach the concept of competitiveness, suggesting different definitions, classification, factors, models of competitiveness, and evaluation criteria. Despite all the discussions on competitiveness however, no clear definition or model of competitiveness has yet been developed. On the other hand, globalization, economic dynamism and social progress, sustainability and competitiveness go hand-in-hand. Competitiveness should be underpinned by a broad vision for the economy and society. There is a need of research initiatives to develop the new concept of "Sustainable competitiveness" in the context of globalisation, with much of the research focusing on how sustainable development and competitiveness interact. Such additional research will lead to new theoretical models describing the relationships between international globalization, economic growth, sustainable development, wellbeing and competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27208
Updated:
2021-04-14 15:12:41
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: