Intra-industry trade and export specialization : Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intra-industry trade and export specialization: Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 668-675
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas prekybos pramonės viduje tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos mastas ir jo vaidmuo eksporto specializacijoje. Lietuvos integracija į ES turėjo įtakos pokyčiams prekyboje pramonės viduje ir eksporto struktūrai. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai prekybos pramonės viduje ir eksporto specializacijos matavimo metodai; prekybos pramonės viduje tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos modelis, šios prekybos formos įtaka pokyčiams eksporto struktūroje. Siekiant išmatuoti prekybą pramonės viduje Lietuvoje naudojami du būdai. Grubel-Lloyd indeksas yra taikomas apskaičiuoti prekybos pramonės viduje intensyvumą ir taip nustatyti jo santykinę svarbą palyginus su prekyba tarp pramonės šakų. Šis indeksas yra pramoninės specifikacijos indikatorius ir padeda tirti Lietuvos galimybes konkuruoti atviresnėje prekybos aplinkoje. Antra, pokyčiai prekyboje laikui bėgant tiriami taikant prekybos pramonės viduje padidėjimo indeksą. Taikant šiuos matavimo metodus ir kombinuotos prekių nomenklatūros klasifikaciją (KPN), yra apskaičiuota, kad Lietuvos eksporto specializacija remiasi panašiomis prekėmis, turinčiomis santykinai skirtingą kokybę. Prekybos pramonės viduje padidėjimo indekso analizė rodo, kokios PKN sekcijos dominuoja prekyboje tarp Lietuvos ir ES. Buvo nustatyta, kad Lietuva turi pranašumą tokiose KPN grupėse, kaip pienas, žuvies produktai ir kiti produktai. ES turi pranašumą prekiaujant vaisiais, daržovėmis, kava ir kitais produktais. Didžiausią palyginamąjį pranašumą Lietuva turi prekiaujant su ES mineraliniais produktais. Tokia situacija rodo, kad Lietuva turi palyginamąjį pranašumą prekiaujant žemos pridėtinės vertės prekėmis.Reikšminiai žodžiai: Intra-pramonės prekyba; Grubel-Lloy indeksas; Ribinis prekybos indeksas; Eksportas; Importas; Eksporto specializacijos indeksas; Intra-industry trade; Grubel-Lloy index; Marginal intra-industry trade index; Export; Import; Vidaus prekyba; Export specialization index; Ribinis vidaus prekybos indeksas; Export specialization index.

ENThis paper investigates the extent of intra-industry trade between Lithuania and the European Union and its role in export specialization. Lithuanian integration into the EU had an influence on the changes of intra-industry trade and export structure. The paper analyses the basic methods of intra-industry trade and export specialization measurement; the pattern of intra-industry trade between Lithuania and the EU, the influence of this form of trade on the changes of export structure. For measurement of Lithuanian intra-industry trade in the paper two approaches are adopted. The Grubel-Lloy index is used to calculate the intensity of intra-industry trade and thus to determine its relative importance compared to inter-industry trade. Secondly, the changes in trade over time are examined using an index of marginal intra-industry trade. Using these methods of measurement and Combined Nomenclature of commodities (CN) are calculated that Lithuania export specialization is based on similar goods with relatively different quality. It was determined that Lithuania has advantages in such CN groups as milk, fish products and other products. The EU has advantages in trade of product fruit, vegetables, coffee and other products. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22300
Updated:
2018-12-17 12:31:23
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: