Selection of market demand forecast methods : criteria and application

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Selection of market demand forecast methods: criteria and application
Alternative Title:
Rinkos paklausos prognozavimo metodų parinkimas : kriterijai ir taikymas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 3 (58), p. 19-25
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami teoriniai rinkos paklausos metodų parinkimo kriterijų aspektai ir atliekamas praktinis jų pritaikymas Lietuvos baldų paklausos metinei prognozei sudaryti. Straipsnio tikslas - ištirti rinkos paklausos prognozavimo metodų parinkimo kriterijus ir pritaikyti juos sudarant Lietuvos baldų paklausos prognozę. Tyrimo objektas - rinkos paklausos prognozavimo metodų parinkimo kriterijai. Atliktas rinkos paklausos prognozavimo metodų teigiamų ir neigiamų savybių vertinimas kiekybinių bei kokybinių prognozavimo metodų grupėse bei išskirti pagrindiniai rinkos paklausos prognozavimo metodo pasirinkimą apibūdinantys kriterijai. Straipsnyje pateiktas tyrimas skirtas prognozavimo metodui parinkti tam, kad būtų sudaryta 2007 m. Lietuvos baldų paklausos prognozė. Tyrimo objektu pasirinkti baldų pardavimai šalies rinkoje, atspindintys mokios baldų paklausos dalį. Palyginus apskaičiuotus prognozių tikslumo įvertinimo rodiklius, gautus taikant skirtingus prognozavimo metodus, nustatyta, kad mažiausios baldų pardavimų prognozių paklaidų reikšmės gautos, taikant eksponentinio išlyginimo metodą. Gauti rezultatai leidžia daryti išvadą, kad prognozuojami baldų pardavimai 2008 m. esant 95 proc. tikimybei, gali svyruoti nuo nuo 844,64 mln. Lt. iki 1147,20 mln. Lt. Kita vertus, gautus rezultatus reikėtų vertinti atsargiai, nes jie neįvertina makro aplinkos, ypač ekonominės aplinkos, pokyčių. Pastarieji tampa itin svarbūs bet kurio Lietuvos ūkio sektoriaus tendencijoms prognozuoti, juolab, kad pastaruoju metu fiksuojamas Lietuvos ekonomikos lėtėjimas, kurio nagrinėjami statistiniai duomenys ir atlikti skaičiavimai neatspindi.Reikšminiai žodžiai: Rinkos paklausa; Prognozavimo metodai; Market demand; Forecast methods.

ENThe article examines the theoretical aspects of the criteria for selection of market demand methods and their practical application for the purpose of elaboration of an annual forecast for demand for furniture in Lithuania. The object of the study is the criteria for selection of the methods for forecasting of the market demand. The evaluation of the positive and negative features of the methods for forecasting of the market demand in the quality and quantity forecasting method groups is performed and the main criteria, characterizing the selection of a market demand forecasting method are distinguished. The study, provided in the article is used for selection of a forecasting method in order to elaborate the forecast of demand for furniture in Lithuania in 2007. The sales of furniture on the country’s market, reflecting the solvent furniture demand share, were chosen as the subject for the study. Comparing the calculated indicators of evaluation of the accuracy of the forecasts, obtained when applying different methods of forecasting, it was identified that the smallest errors of furniture sales forecasts were obtained when the exponential alignment method was applied. The obtained results provide the possibility to draw the conclusion that the forecasted sales of furniture in 2008, with 95 per cent probability, can fluctuate from LTL 844.64 million to LTL 1147.20 million. On the other hand, the obtained results should be treated with care, since they do not evaluate the changes in the macro environment, especially the economic environment, which become highly important when forecasting the trends of any branch of economy of Lithuania, moreover a recession of Lithuanian economy has been observed. The examined statistical data and the performed calculations do not reflect the said recession.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14941
Updated:
2018-12-17 12:13:40
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: