Possibilities for business enterprise support

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities for business enterprise support
Alternative Title:
Paramos verslo įmonei galimybės
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 1 (61), p. 58-64
Keywords:
LT
Parama smulkiam ir vidutiniam verslui; įmonės ekonominio; Gyvybingumo rodikliai; Investicijų efektyvumas.
EN
Support for small or medium size enterprise; The enterprise economic vitality rates; The investment effectiveness.
Summary / Abstract:

LTSmulkusis ir vidutinis verslas (SVV) - vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį šalies ūkiui, socialinei gerovei, todėl jo plėtra yra viena iš svarbiausių ekonominės politikos krypčių. Straipsnyje analizuojamos paramos SVV įmonei galimybės ir jų įgyvendinimas. Teorinėje straipsnio dalyje nustatyti du požiūriai į SVV rėmimą: 1) SVV rėmimas yra nepateisinamas, nes valdžia kišasi į rinkos padiktuotus ekonominius procesus ir juos pažeidžia; 2) Valstybės vykdoma SVV rėmimo politika padeda spręsti verslo ir ekonomikos problemas. Šiuo metu Lietuvos vyriausybė palaiko SVV skatinimą, rėmimą ir visapusišką pagalbą, o realiai dėl finansinių išteklių stokos smulkųjį ir vidutinį verslą remia pagal išgales. Lietuvai tapus ES nare, smulkiajam ir vidutiniam verslui atsirado daugiau galimybių, kuriomis verslininkai gali naudotis. Tai liudija pateiktų projektų skaičius, prašomos paramos sumos, viršijančios fondų galimybes. Todėl svarbu pagrįsti paramos konkrečiai įmonei poreikį. Tiriamojoje straipsnio dalyje atlikta UAB „Kaimas“ veiklos plėtros analizė, siekiant gauti EŽŪOGF paramą. Išnagrinėti pagrindiniai ekonominiai įmonės veiklos rodikliai leidžia teigti, kad projektas yra gyvybingas ir finansiškai naudingas bei atsiperkantis. Gautosios ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės yra geresnės nei kritinės, todėl UAB „Kaimas“ yra tinkamas pareiškėjas EŽŪOGF paramai gauti. Remiantis atliktais skaičiavimais, numatytos veiksmų programos įgyvendinimas garantuos, jog veikla bus pelninga, leis įvykdyti ūkiui modernizuoti skirtas investicijas.

ENSmall or medium size enterprise (SME) is one of the most important economics growth factors having the basic impact on the general development of the country's economy and social stability, creation of new work places, therefore its development is one of the most important country's economic politics' trends. In the theoretical part of the article there have been identified two scientific approaches towards SME' support. Some scientists think that the SME's support is unjustifiable, because government intervenes into the dictated processes of the market and violates them, but the other part claims that the SME's support politics implemented by the government helps to solve business and economics' problems. Both sides have their own arguments, but those are more marginal approaches. Currently, the Lithuanian government supports SME's stimulation, support and versatile help, but in reality due to financial resources' lack small or medium size enterprise is maintained according to resources. When Lithuania became the EU member, there emerged more possibilities for small or medium size enterprises, opening new vistas for business people. A number of the provided projects shows that the required support sums are exceeding funds possibilities. Therefore it is important to base the need for the support of a particular company. In the article there have been analyzed the European Agriculture and Guarantees' Fund (EAGF) requirements, which the enterprise must correspond in order to get the EAGF support. One of the main requirements is that economic vitality rates (general liquidity rate, the net profitability, loan repayment rate, loan rate, the internal repayment rate, the average asset profitability) corresponded to the set critical values. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22540
Updated:
2018-12-20 23:21:22
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: