Baltische Ortsnamen in Ostpreußen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Baltische Ortsnamen in Ostpreußen
Publication Data:
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2005.
Pages:
413 p
Series:
Hydronymia Europaea; Sonderbd. 3
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų vietovardžiai; Prūsų vietovardžiai; Sritis; Baltic place-name; Prussian place-name; District.
Contents:
Vorwort des Herausgebers — Vorwort der Bearbeiterin — Inhaltsverzeichnis — Die baltischen Ortsnamen in Teilen Nadrauens (östl. der Deime) und in den nördlichen Teilen von Natangen, Barten und Ermland (bis zum Pregel) — Die baltischen Ortsnamen im südlichen Ostpreußen (Ergänzungen zum Sonderband I der Hydronymia Europaea) — Die baltischen Ortsnamen in Pomesanien — Abgekürzt zitierte Quellen und Literatur — Sonstige Abkürzungen und Symbole — Karte des Untersuchungsgebietes.
Keywords:
LT
Prūsų kalba / Prussian language; Sritis; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Baltic place-name; District; Prussian place-name.
Reviews:
Apžvalga leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2007, 11, p. 177-178
Summary / Abstract:

LTMonografija "Baltische Ortsnamen in Ostpreußen" ("Baltiški Rytų Prūsijos vietovardžiai") susideda iš pagrindinės dalies ir dviejų priedų. Pagrindinėje dalyje aptariami Nadruvos (į rytus nuo Deimenos), Notangos, Bartos bei Varmės šiaurinių dalių (iki Priegliaus) vietovardžiai. Pirmajame priede nagrinėjami daugiausiai nebeegzistuojančių gyvenviečių vardai tose prūsų žemėse, kurios dabar įeina į Lenkijos teritoriją. Antrasis priedas yra skirtas Pamedės gyvenamųjų vietų vardams. Pagrindinėje dalyje išnagrinėti 746 vietovardžiai. Iš jų 423 ligi Antrojo pasaulinio karo rasti užfiksuoti įvairiuose šaltiniuose. Po Antrojo pasaulinio karo Kaliningrado srityje vietovardžiai buvo pakeisti rusiškais be jokio ryšio su anksčiau egzistavusiais. Iš įvairiausių šaltinių, daugiausiai iš rankraštinių, buvo išrinkti 329 vardai, kurių nepaminėjo žymiausias prūsų vardyno tyrėjas J. Gerulis ir kiti onomastai. Tie vardai monografijoje pažymėti specialiu ženklu prieš lemą. Pirmajame priede išnagrinėti 442 vardai. 104 vardai išliko lenkiškuose šaltiniuose. 110 vardų aptariami pirmą kartą. Antrajame priede aptarti 111 vardų, 64 vardai sulenkėjo. 15 vardų nepaminėti kitų mokslininkų. Vietovardžiai nagrinėjami morfologiškai – skiriamos šakninės morfemos, priešdėliai, priesagos. Šakninės morfemos identifikuojamos surandant atikmenis pačioje prūsų kalboje, taip pat artimiausiose kalbose giminaitėse – lietuvių ir latvių. Atstatomos autentiškos lytys, aiškinama vietovardžio etimologija ir daryba. Referuojami kitų autorių aiškinimai, vieni paremiami naujais duomenimis, kiti pakoreguojami.

ENThe monograph "Baltische Ortsnamen in Ostpreußen" ("Baltic Place-names of Eastern Prussia") consists of the main part and two annexes. The main part discusses the place-names of Nadruva (to the East of Deimena), Notanga, Barta and Northern parts of Varmė (up to Prieglius). The first annex analyzes the names of mostly non-existent settlements in those Prussian lands, which presently are a part of the Polish territory. The second annex is dedicated to the names of Pamedė settlements. The main part presents the analysis of 746 place-names, including 423, which were found in different sources before WWII. After the war the place-names in Kaliningrad Area were replaced by Russian names without any relation to the previously existing ones. 329 names, not mentioned by the most well-known scholar of Prussian onomastics J. Gerulis and other onomasts, were collected from different sources, mostly manuscripts. In the monograph the said names are labelled by the special mark before the lemma. The first annex provides analysis of 442 names. 104 names remained in the Polish sources. 110 names are discussed for the first time. The second annex provides 111 names, 64 of which became Polish. 15 names have not been mentioned by other scholars. The place-names are analyzed morphologically – radical morphemes, prefixes and suffixes are distinguished. The radical morphemes are identified by finding equivalents in the Prussian language itself, as well as in the most closely related languages – Lithuanian and Latvian. Authentic genders are restored, the etymology of the place-name is explained. Explanations of other authors are referred to, some of which are justified by new data, others are corrected.

ISBN:
3515088458
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/203
Updated:
2020-09-15 11:41:20
Metrics:
Views: 75
Export: