M. Stryikowskio veikalo "Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi" teonimai: "Chaurirari"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Stryikowskio veikalo "Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi" teonimai: "Chaurirari"
Alternative Title:
Theonyms in M. Stryikowski's work "Kronika Polska, Litewska, Żmódzka wszystkiej Rusi": "Chaurirari"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2010, t. 62/63, p. 50-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Progresyvinė asimiliacija; Regresyvinė asimiliacija; Morfofonetinė transpozicija; Teonimas; Progressive assimilation; Regressive assimilation; Morphophonetic transposition; Theonym.
Keywords:
LT
Teonimas.
EN
Morphophonetic transposition; Progressive assimilation; Regressive assimilation; Theonym.
Summary / Abstract:

LTStudijoje analizuojama Motiejaus Stryikowskio veikale Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (1582) paminėto teonimo Chaurirari etimologija ir šios dievybės funkcijų raida. Vienintelį, moksliniais argumentais grįstą, šio dievo vardo kilmės aprašą iki šiol pateikė tik Vladimiras Toporovas. Deja, Toporovo rekonstruotas *Kaur-aris ,rusvos spalvos (ugnies simbolikos elementas) arklio dievybė', remiantis darybiniu tatpurusa kompozito modeliu, yra kazuistinis dėl rekonstruotos antrojo sando lyties bl. *aris .arklys', nepaliudytos jokiame baltų rašytiniame šaltinyje. Toks aiškinimas kelia didelių abejonių ir dėl mitologinės motyvacijos, mat nei baltų, nei slavų religinėje sistemoje nėra žinomas arklio - dievybės (!!!) - kultas (išskyrus rudimentinius totemizmo reliktus). Remiantis nauja teonimo etimologija bei dievybės funkcijų analize, teigiama, kad dievybės vardas Chaurirari nėra ала£ Aeyopevov, kaip manyta iki šiol. Spėtina, kad šis teonimas reflektuoja keliuose XVIII a. Mažosios Lietuvos leksikografų ir kultūros veikėjų darbuose užfiksuotą nomen proprium (teonimą) Kaukarius ,kalnų dievas' (Jokūbo Brodovskio ir Kristijono Gotlybo Milkaus žodynai). Be minėto teonimo analizės, taip pat pateikiami dar kelių, iki šiol, spėtina, klaidingai su Chaurirari sietų leksemų kilmės aprašai (subst. r. dial, каур .medinis plaktukas žuviai apsvaiginti', verb. r. dial, кауриться, pykti; raukytis, būti niūriam, paniurusiam; būti išdidžiam; būti užsispyrusiam'). [Iš leidinio]

ENThe study deals with the topics of etymological analysis and brief nascence (consequently, hierarchical position in the Baltic pantheon) of the theonym Chaurirari mentioned in Maciej Stryikowski's work Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (Krolewen, 1581). Cryptogram methods are used to explain the changes, which appeared in the morphological structure of the word probably by virtue of a taboo phenomenon. Changes of the lexeme are explained by means of areal studying and synchronous methods. Being based on the analysis carried out, the main conclusion has been made to which Vladimir Toporov had come earlier that the theonym cited in Stryikowski's writing reflects authentic linguistic material which can not be ascertained without paying attention to detailed analysis of the lexeme each component.The other conclusions are as follows: 1) theonym Chaurirari reflects juxtapositional metathesis of the front syllables, i.e. contact metathesis type has been set to explain the morphotactical shift: Lith. *Kauriraris 'horse God' < Lith. *kaurikaris 'ditto' (r...r < r...k (contact progressive asimilation)) <-> Lith. *kaurikanis (r...r < r...n (incontiguous progressive assimilation)) 'ditto' < Lith. *kaukarinis 'ditto' (morphotactical methatesis due to taboo) < adj. Lith. *kaukarinis 'appending to Kaukarius'; 2) theonym Chaurirari can not be interpreted as а л а | XeyOIievov. The lexeme may be correlated with nomen proprium (theonym) Kaukarius 'ghats God', which is mentioned in several Lithuania Minor lexicographical lexicons of the 18th century; 3) Lith. kaukaras, Lith. kaukas, Pruss. cawx reflect phonetic structural shift caused by progressive assimilation (k...p -> k...k): Bait. *kaupa- 'accumulation' > Lith. kaupas, kaupas 'boss, hump, heap' (-> (derivatives with suff. -(а)га-) Lith. kaupra 'hill', kaūparas 'hump'; Latv. kaupra 'hill', Latv. käupre2 'small hill; sierra', Latv. käupris2 'sierra; sconce') *kauka- 'ditto'; 4) nom. propr. (theonym) Kaukarius sememe 'ghats God' mentioned in Brodowski's and Milke's lexicons is attributable to parent drift, while Stryikowski's *Kaukarinis 'horse God' to accessory, presupposed by functional connotation of the god; 5) Russ. dial, каур 'mallet used to knock out a fish' and Russ. dial, кауритъся 'to sulk; to wince, to gloom; to stand tall; to recalcitrate' are not Baltisms. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33530
Updated:
2020-03-06 08:24:03
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: