Die Altpreussischen Ortsnamen im Samland mit dem Suffix *- it-

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Altpreussischen Ortsnamen im Samland mit dem Suffix *- it-
Alternative Title:
Sembos prūsų vietovardžiai su priesaga *- it-
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Fonetinė ir grafinė forma; Hidronimas; Priesaga; Priesagos reikšmė; Prūsų kalba; Rašytiniai šaltiniai; Vietovardis; Vietovardžiai; Vietovardžių daryba; Vietovardžių kilmė; Formation of place-names; Hydronym; Meaning of suffix; Old Prussian language; Origin of place-names; Personal-name; Phonetical and graphical form; Place-name; Prussian; Suffix; Written sources.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Fonetika. Fonologija / Phonology; Latvių kalba / Latvian language; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Prūsų kalba / Prussian language; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Formation of place-names; Hydronym; Old Prussian language; Origin of place-names; Personal-name; Phonetical and graphical form; Place-name; Prussian; Written sources.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama produktyvi prūsų vietovardžių priesaga *-it-, kurią žymiausi prūsų vardyno tyrinėtojai interpretuoja skirtingai. J. Gerulis mano, kad šios priesagos funkcija buvo deminutyvinė ir kad priesagos balsis kaip lietuvių ir latvių kalbose, buvo ilgas. R. Trautmano nuomonė sutampa su J. Gerulio. Lenkų onomastai H. Gurnovičius ir R. Przybytek atstato priesagą *- it-. Vokiečių dialektologo W. Mitzkos supratimu, prūsų vietovardžiai turėję tik priesagą *- it-, o vietovardžiai su priesaga *- it- - paplitę tik šiaurės vakarų Semboje. [...] Semboje su šia priesaga užfiksuoti vienas upėvardis, devyni negyvenamųjų vietų vardai ir 131 oikonimas. Autentiški rankraštiniai duomenys parodo, kad ši priesaga XIII-XIV a. dažniausiai buvo perteikiama raidėmis -iet-, -it-, -ith-, -ith-. XVI a. viduryje, priesaga užrašoma raidėmis -itt-. Atskiruose Ordino foliantuose priesagos pateikimas įvairuoja. Kol kas neaišku, kas lėmė tą įvairavimą, ar priesagos balsio kokybė, ar to ar kito folianto kalbos ypatumai. [...] įdomus reiškinys, sutinkamas tik Semboje, yra oikonimai, kurių priesaga užrašoma raidėmis -iet-. Išsamesnė rankraščių analizė parodė, kad tas reiškinys aptinkamas XIV ir XVI a. ir paneigia kitų mokslininkų nuomonę, kad jis vertintinas kaip vėlyvo fonetinio proceso pasekmė. Be to, šie vietovardžiai paplitę ne tik šiaurės vakarų Semboje. Ne viską galima paaiškinti vokiečių kalbos įtaka. Neaišku, kodėl vienų oikonimų priesaga nuosekliai užrašoma raidėmis -itt-, o kitų oikonimų priesagos grafiškai skiriasi. Vietovardžiai, turintys priesagą *- it-, kilę iš asmenvardžių apeliatyvų, kitų vietovardžių. Kai kurių oikonimų etimonai nėra aiškūs. Šie vietovardžiai paplitę visoje Sembos teritorijoje. Straipsnyje pateikti duomenys galbūt paskatins samprotavimus apie priesagos *-It- balsio kokybę. [Iš leidinio]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55582
Updated:
2020-10-30 14:13:53
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: