Žodžio reikšmė. Žodynai ir tekstynai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio reikšmė. Žodynai ir tekstynai
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.
Pages:
1 pdf. (108 p.)
Notes:
Tekstas. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Homonimija; Leksikologija; Leksinė semantika; Polisemija; Reikšmė; Tekstynas; Žodynas; Žožio reikšmė; Corpus; Dictionary; Homonymy; Lexical semantic; Lexicology; Meaning; Meaning of the word; Polysemy.
Keywords:
LT
Homonimija; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Semantika / Semantics; Polisemija; Reikšmė; Tekstynas; Žodynas; Žožio reikšmė.
EN
Corpus; Dictionary; Homonymy; Lexical semantic; Meaning of the word; Meaning; Polysemy.
Summary / Abstract:

LTLeksinės semantikos studijų knyga/vadovėlis yra skirtas leksikologijos kursą klausantiems filologijos studentams. Knygoje apie žodžio reikšmę apžvelgiami lituanistikoje įsitvirtinę teiginiai apie žodžio reikšmės sampratą, daugiareikšmiškumą ir su juo susijusius leksinių reikšmių tipus bei jų skyrimo būdus. Aptariami žodžio reikšmių aiškinimai įvairiuose žodynuose, parodomi jų privalumai ir trūkumai. Daugiausiai vietos skirta tekstynams, kurie geriausiai atkleidžia žodžio vartosenos ypatumus, taigi ir jų reikšmes. Aiškinama, kaip suprasti žodžio reikšmę, remiantis jo vartosenos pavyzdžiais, kaip naudoti tekstyną lyg didelį žodyną ar enciklopediją. Pirmojoje knygos dalyje aptariamos vienareikšmiškumo ir daugiareikšmiškumo sampratos, pristatomas polisemijos reiškinys, tipologija, analizuojamas polisemijos ir homonimijos santykis. Antroji dalis skirta supažindinti studentus su žodynų tipais ir nuo jų priklausančiais leksinės žodžio reikšmės ypatumais. Trečiojoje dalyje konkrečiais pavyzdžiais aiškinama, kaip tirti leksinę reikšmę remiantis jų vartosena, t. y. tekstynais. Knygoje ne tik pristatomos ir iliustruojamos svarbiausios teorinės sampratos, bet ir mokoma savarankiškai tirti ir aprašyti žodžio reikšmę, remiantis tekstynais ar vartosenos pavyzdžiais.

ENA book/textbook on studies of lexical semantics is intended for students of philology taking a course in lexicology. The book about the meaning of a word examines statements that are common in Lithuanian philology on the conception of word meaning, polysemy and related types of lexical meanings and methods for distinguishing them. The work discusses explanations of word meanings in various dictionaries and shows their advantages and disadvantages. The major focus is on collections of texts which best reveal peculiarities of word usage and, consequently, meanings of words. The book explains how to understand the meaning of a word, based on examples of its usage, and how to use a collection of texts as a large dictionary or encyclopedia. Part one of the book looks at the conceptions of unambiguity and polysemy, introduces typology and analyses the relation between polysemy and homonymy. Part two introduces students to types of dictionaries and peculiarities of the lexical meaning of a word that depend on them. Part three provides particular examples to explain how to explore a lexical meaning, based on their usage, i.e. collections of texts. The book not only introduces and illustrates the key theoretical conceptions, but also teaches students to analyse and describe the meaning of a word on their own with the help of collections of texts or examples of usage.

ISBN:
9789955127543
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35632
Updated:
2020-11-11 09:05:37
Metrics:
Views: 162    Downloads: 28
Export: