Tarminės šnekos komentavimas nelingvistiniuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarminės šnekos komentavimas nelingvistiniuose tekstuose
Alternative Title:
Commenting Dialect Speech in Non-Linguistic Texts
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 178-191
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniu metu vis populiaresni darosi sociolingvistiniai lietuvių kalbos tarmių tyrimai. Straipsnyje, siekiant prie tokių tyrimų prisidėti, nagrinėjamas nekalbininkų dėmesys tarminei šnekai: jos citavimas, vertinimas ir pan. Medžiaga rinkta iš įvairaus žanro rašytinių ir sakytinių tekstų (surinkta 210 metakalbinių vienetų), taip pat iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro tekstyno (43 vienetai). Daugiausia surinkta pavyzdžių, kur metakalbiniu komentaru eina įterpinys kaip sako (aukštaičiai...), taip pat dažnas pasakymas (aukštaičiai...) sako/vadina, tik pavienių pavyzdžių pasitaikė padalyvio su prieveiksmiu konstrukcijų ([žemaitiškai...] tariant). Esama ir įvairių nestandartinių komentarų. Nekalbininkų tekstuose tarmės vadinamos keturių Lietuvoje skiriamų kraštų (regionų) vardais: aukštaičiai, dzūkai, suvalkiečiai, žemaičiai, nemaža pavyzdžių ir su patarmių, šnektų nuorodomis, pvz., kupiškėnai, zanavykai. Tarminės šnekos metakalbinių vienetų išskirtos 5 funkcinės semantinės grupės: 1) cituojamas tarminis žodis, tarties variantas, gramatinė lytis, konstrukcija, frazeologinis pasakymas; 2) nurodomas asmens kalbėsenos tarmiškumas; 3) iškeliami į akis krintantys Lietuvos kraštų atstovų kalbėsenos bruožai: prasmių dominantės, emociniai atspalviai, intonacijos; 4) reiškiamas emocinis bei estetinis santykis su tarme; 5) kartu su kalbėsenos ypatybėmis nurodomi būdingi tarmės atstovų būdo bruožai. Pastaroji grupė ypač akivaizdžiai rodo sinkretinį nekalbininkų pastabų apie kalbą pobūdį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nelingvistinis tekstas; Metakalbinis vienetas; Metakalbiniai komentarai; Tarmė; Kraštas (regionas); Aukštaičiai; Dzūkai; Suvalkiečiai; Žemaičiai; Non-linguistic text; Metalanguage unit; Metalanguage commentary; Dialect; Region; Aukštaičiai; Dzūkai; Suvalkiečiai (Sudovians; Suduvites); Žemaičiai (Samogitians).

ENSocio-linguistic research into Lithuanian dialects is becoming more and more popular. The article analyses the attention of non-linguists towards the dialectal speech: its quoting, evaluation etc. The material was collected from the written and spoken texts of various genres (210 meta-language units) and from the database of the Computer Linguistics Centre of Vytautas Magnus University (43 units). In most cases the meta-language commentary is in the form of parenthesis as the (Aukštaičiai) say... also common are the expressions like (Aukštaičiai) say call... and only in separate cases of participle-adverb constructions (it is said in [Samogitian]...). There are some non-standard commentaries. In the non-linguistic texts the dialects are called by the names of the four traditionally distinguished Lithuanian regions: Aukštaičiai, Dzūkai, Suvalkiečiai and Žemaičiai. There are also references to the sub-dialects of these regions: Kupiškėnai, Zanavykai... We have distinguished five functional semantic groups of dialectal speech meta-language units: 1) quoting of a dialectal word, the pronounced version, grammatical gender, construction, idiom; 2) reference to the dialectal characteristic of a person’s way of speaking; 3) emphasis on the prominent features of Lithuanian regional speech: dominating meanings, emotional shades, intonations; 4) expression of emotional and aesthetic relationship with a dialect; 5) together with the peculiarities of speech, one notes general features of the representatives of the dialect in question. The latter group is an obvious example of the syncretic nature of non-linguists’ remarks about language.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4478
Updated:
2018-12-17 11:46:09
Metrics:
Views: 47    Downloads: 8
Export: