"Kitokie" tarp "savų": Lietuvos etnografinių grupių stereotipai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kitokie" tarp "savų": Lietuvos etnografinių grupių stereotipai
Alternative Title:
"Others" among "One's People": the stereotypes of the Lithuanian ethnographic groups
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2002, 2 (11), p. 23-52
Keywords:
LT
Etnografija / Ethnography; Kultūra / Culture; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius nagrinėja keturių Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos) gyventojų, išsiskiriančių savo tarmėmis ir turinčių savitų liaudiškosios kultūros bruožų, autostereotipus ir heterostereotipus. Naudojamasi istorinių šaltinių, literatūros, ilgamečio asmeninio stebėjimo, anketinės apklausos duomenimis bei lietuvių liaudies folklore aptinkamais vieni kitų apibūdinimais. Ryškiausiai stereotipizuojami žemaičiai ir suvalkiečiai. Vertindami labiausiai savo tarme bei tradicinės kultūros bruožais išsiskiriančius žemaičius, gyvenančius vakarinėje Lietuvos dalyje, kitų regionų lietuviai visuotinai priėmė istoriniuose šaltiniuose randamą šios bendruomenės, kaip labai užsispyrusios, konservatyvios stereotipą. Iš šios žemaičiams pripažįstamos ypatybės yra suformuluoti tokie jų stereotipai kaip drąsa, narsumas, didesnis siekimas ginti savo tapatybę. Kitų regionų lietuviai, visuotinai pripažindami Suvalkijos gyventojų perdėtą šykštumą, kartu mano, jog kartu tai yra ir gana teigiamas jų bruožas, ekonomiškumas gerąja prasme ir manoma, kad šis bruožas nulemia didesnį suvalkiečių racionalesnį ūkininkavimą, tvarkingumą ir darbštumą. Labai svarbų vaidmenį apibrėžiant „savųjų” ratą vaidina tarmės ypatybės. Dabartinėse Lietuvoje regioninėse grupėse funkcionuojantys stereotipai nerodo tarp jų esančio kokio nors antagonizmo. Tačiau pastaruoju metu tarp žemaičių kultūrinio elito ima ryškėti atskiros nuomonės, jog žemaičių bendruomenė nėra lygiateisėje padėtyje su kitais. Tai daro tam tikrą įtaką ir dabartinių Lietuvos regioninių grupių tarpusavio vertinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnografija; Kultūra; Stereotipai; Grupės.

ENIn the article the author analyses the autostereotypes and heterostereotypes of residents from four ethnographic areas of Lithuania (Aukštaitija, Samogitia, Dzūkija, Sudovia) distinctive by their dialects, and having specific features of folk culture. Data from historical sources, literature, long-term personal monitoring, questionnaires and surveys, and descriptions about each other found in Lithuanian folklore are used. The most distinctive stereotypes were noted for Samogitians and Sudovians. By assessing Samogitians living in the western part of the country whose dialect and cultural features are the most different, Lithuanians from other areas have universally adopted the stereotype of this community found in historical sources as a very stubborn and conservative community. This feature attributed to Samogitians is a source of their other stereotypes such as courage, brave spirit, stronger strives for defending their identity. Lithuanians from other areas, admitting the excessive avarice of Sudovians, also consider this to be a rather positive feature, the cost saving in a good sense. It is considered that this feature determines the advanced economic skills of Sudovians, their orderliness and diligence. Very important role by defining the circle of “us” is played by a dialect. Stereotypes functioning in the current regional groups of Lithuania do not indicate any antagonism between the dialects. But recently individual opinions have emerged among the cultural elite of Samogitians maintaining that the Samogitian community does not enjoy equal rights with others. This certainly affects the mutual assessment of other regional groups of Lithuania.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2745
Updated:
2018-12-17 10:58:34
Metrics:
Views: 318    Downloads: 75
Export: