Etnolingvistika : (tauta kalboje)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnolingvistika: (tauta kalboje)
Alternative Title:
Ethnolinguistics: (nation in language)
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009.
Pages:
256 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 3
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1. Etnolingvistikos objektas. Kalbos pasaulėvaizdis — 2. Etnolingvistikos ištakos ir kryptys. V. Humbolto kalbos filosofija ir neohumboltizmas. Amerikiečių etnolingvistika. Sepiro-Vorfo hipotezė. Kognityvinė lingvistika. Šiuolaikinės etnolingvistikos kryptys. Etnolingvistikos gretinamasis aspektas — 3. Pasaulio kategorizacija kalboje. Konceptai ir kalbos reikšmės. Prototipai. Leksinės reikšmės definicijos etnolingvistiniai aspektai (prototipinis, tautinis, antropocentrinis) — 4. Kalbos pasaulėvaizdžio eksplikacijos sferos. Leksinės reikšmės struktūra. Žodžio semantinė struktūra. Metafora. Žodžių daryba. Vidinė žodžio forma. Onomastikonas. Gramatinė sistema. Sintaksinės struktūros. Teksto struktūra. Kalbos etiketas. Honorifikacija. Invektyvai — 5. Kalbos aksiologinė sistema — 6. Tautos mentalitetas kalboje — 7. Baigiamosios pastabos — Summary — Literatūra – Sutrumpinimai.
Keywords:
LT
Etnolingvistika; Etnolingvistikos objektas; Etnolingvistikos problematika; Etnolingvistikos šakos; Kognityvinė lingvistika; Tauta kalboje; Tradicinė lingvistika.
EN
Branches, object and problemts of etnolinguistic investigations; Cognitive linguistics; Ethnolinguistics; Nation in language; Traditional linguistics.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama etnolingvistikos kaip vienos iš kalbotyros krypčių koncepcija. Ji remiasi Vilhelmo Humbolto kalbos filosofijos, Sepiro-Vorfo lingvistinio reliatyvizmo bei kognityvinės lingvistikos idėjomis. Etnolingvistikos objektą sudaro pasaulio vaizdas, užfiksuotas kalbos vienetų reikšmėse. Šis pasaulio vaizdas atspindi esminius ta kalba kalbančios tautos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos bruožus, kultūros specifiką bei mentaliteto ypatybes. Monografijoje susistemintą etnolingvistinių tyrinėjimų lauką sudaro visi kalbos sistemos lygmenys ir elementarių tekstų konstravimo ypatybės. Pirmiausia aptariamas etnolingvistikos objektas – kalbos pasaulėvaizdis, kuris suprantamas kaip per šimtmečius kalboje susiklostęs pasaulio supratimas. Esminis kalbos pasaulėvaizdžio aspektas – jo kintamumas; kalboje atsispindi pasaulio samprata, susiklosčiusi per visą tautos istoriją, todėl kalbos pasaulėvaizdis negali būti tiesiogiai siejamas su dabartine tautos pasaulio samprata. Antrame skyriuje aptariamos etnolingvistikos ištakos ir kryptys, skirtingų etnoligvistikos mokyklų ir teoretikų koncepcijos. Trečias skyrius skiriamas pasaulio kategorizacijai kalboje aptarti. Daugiausia vietos knygoje užima kalbos pasaulėvaizdžio eksplikacijos sferų analizė. Išskiriami tokie kalbos pasaulėvaizdžio rekonstrukcijos šaltiniai: leksinės reikšmės struktūra, žodžio semantinė struktūra, metafora, žodžių daryba, onomastikonas, gramatinė sistema, gintaksinės struktūros, teksto struktūra, kalbos etiketas. Paskiausiai aptariama kalbos aksiologinė sistema ir tautos mentaliteto apraiškos kalboje.Reikšminiai žodžiai: Etnolingvistika; Etnolingvistikos objektas; Etnolingvistikos problematika; Etnolingvistikos šakos; Kognityvinė lingvistika; Tauta kalboje; Tradicinė lingvistika; Branches, object and problemts of etnolinguistic investigations; Cognitive linguistics; Ethnolinguistics; Nation in language; Traditional linguistics.

ENThe monograph presents the concept of ethnolinguistics as one of the fields of linguistics. It is based on the ideas of Wilhelm Humboldt’s language philosophy, Sapir-Whorf linguistic relativity and cognitive linguistics. The object of ethnolinguistics consists of the world image recorded in the meanings of linguistic units. This world image reflects the essential features of world-view and attitude, the specifics of culture and peculiarities of mentality of the nation speaking that language. A systematised field of ethnolinguistic research consists of all language system levels and the peculiarities of creating elementary texts. The study primarily discusses the object of ethnolinguistics – the linguistic world image which is perceived as the understanding of the world that formed in the language over ages. The key aspect of linguistic world-view is its changeability; language reflects the concept of the world which has formed over the history of the nation; therefore, a linguistic world image cannot be directly related to the current world concept of nation. The second chapter discusses the beginning and branches of ethnolinguistics as well as the concepts of different ethnolinguistic schools and theoreticians. The third chapter focuses on world categorisation in the language. The book mainly focuses on the analysis of the spheres of explication of a world image. The following sources of reconstruction of a linguistic world image are distinguished: the structure of lexical meaning, the semantic structure of a word, metaphor, word formation, onomasticon, the grammar system, syntax structures, text structure, and language etiquette. Finally, the book discusses the axiological system of language and the manifestation of national mentality in language.

ISBN:
9789986389750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39865
Updated:
2014-05-29 11:22:37
Metrics:
Views: 269
Export: