Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai : rinktinė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai: rinktinė
Editors:
  • Michailov, Nikolai, sudarymas [com]
  • Jakulis, Erdvilas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2000.
Pages:
358 p
Series:
Baltų mitologijos biblioteka
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Vietoj įžangos — Baltų mitologijos pastabos — Vilnius, Wilno, Вильна: miestas ir mitas — Apie vieną pagrindinio mito lokalinį variantą — Varpulis kaip Perkūno hipostazė — Apie kai kuriuos baltų kalbų lyginamojo-istorinio tyrimo rekonstrukcijos aspektus — Dar kartą apie baltiškus ir slaviškus dievo karvytės pavadinimus pagrindinio mito perspektyvoje — Baltų-slavų *lab- kaip linkėjimas gera — Pastabos apie latvių mitologinius vardus — Dėl vieno archajinių mitopoetinių vaizdinių ciklo rekonstrukcijos rinkinio „Latvju dainas“ pagrindu — Apie mitologizuotus palaikų deginimo apeigų ir jų atsiradimo baltų ir slavų tradicijose aprašymus — Žirgų lenktynės per laidotuves — Apie „linų“ mitą iš arealinės perspektyvos — Baltų medžiaga baltų-slavų mitologinio Žemės motinos vaizdinio rekonstrukcijai - *Zemiā & Mātē — Baltų medžiaga apie bebrą iš mitologinės perspektyvos — Dar kartą apie teoforinį vardą Chaurirari — Baltų mitologijos darbai (1964-1998) — Rodyklės — Žodis apie Vladimirą Toporovą / N. Mikhailov.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mitologija / Mythology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTBaltų, daugiausia lietuvių, mitologijos tyrimų istorija jau yra solidaus amžiaus, per tą laiką atlikta nemaža vertingų darbų ir būta garsių tyrėjų. Mokslinis lietuvių mitologijos tyrimas XX a. ir ypač jo antrojoje pusėje dar tik skleidėsi ir formavosi. V. Toporovo darbai padarė nemažą įtaką to proceso eigai. Jo veikalai - svarus indėlis į baltų mitologijos tyrimus – pakėlė jų prestižą ir, kas taip pat labai svarbu, skatino į juos lygiuotis. Akademiko pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys buvo įvairiapusės: tai lingvistika, būtent lyginamoji-istorinė kalbotyra bei etimologija, toponimija ir onomastika, tipologija, lingvistinė paleontologija, laikas ir erdvės supratimas kalboje, kalbotyros metodologija, taip pat folkloristika, literatūrologija (poetika, teksto struktūra, literatūros istorija), religijotyra, mitologija, kultūrologija, semiotika, netgi menotyra – mokslininkas analizavo mitinių būtybių atvaizdus senųjų kultūrų dailės kūriniuose. V. Toporovo straipsnių rinktinės sudarytojas Nikolai Mikhailov, siekdamas pademonstruoti platų ir įvairų mokslinko tyrinėtų temų spektrą, pasirinko kelis tematinius blokus, atstovaujančius pagrindiniams šio autoriaus analizuotiems klausimams. Be straipsnių „pagrindinio“mito, panteono, Vilniaus sąsajų su jo legendine praeitimi temomis, pateikiama tekstų apie senąsias baltų laidojimo apeigas, apie chtonines mitines būtybes ir personažus, susijusius su „žemesniąja“ mitologija, taip pat mitologinių vardų, tam tikrų sąvokų kilmės ir prasmės aiškinimų. Rinktinėje skelbiama 15 V. Toporovo straipsnių ir tai yra tik maža autoriaus baltų mitologinės tradicijos tyrimų dalis.Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Baltų mitologija; Ritualas; Lithuanian mythology; Baltic mythology; Ritual.

ENThe history of researches on Balts, mainly Lithuanians, is of a solid age. During that time, there were quite many valuable works made and famous researchers involved. A scientific research on Lithuanian mythology was just developing and forming at the 20th c. and especially in its second half. V. Toporov's works had a big influence to the process. His works were a huge contribution to the researches of Baltic mythology, their prestige was raised and, as it is very important, others were encouraged to follow them. The main directions of scientific researches performed by the academician were miscellaneous: linguistics, namely comparative–historic linguistics and etymology, toponymy, linguistic palaeontology, perception of time and space in the language, linguistic methodology, also folkloristics, science of literature (poetry, structure of the text, literature history), religion science, mythology, cultural studies, semiotics and even art history and criticism. The scientist analysed the images of mythological creatures in the art works of old cultures. Nikolai Mikhailov prepared a collection of V. Toporov's articles in order to demonstrate a wide spectrum of topics of different scientific researches. He chose a few thematic units which presented the main issues analysed by the author. Despite articles about the “main” myth, pantheon, and the topics about the relationship between its legendary past and Vilnius, texts about the old Baltic funeral rituals, chthonic mythological creatures and characters related to the “lower” mythology, explanations of mythological names, origin of certain concepts and meanings are provided. The collection includes 15 articles written by V. Toporov. It is only a little part of the author's researches on the Baltic mythological tradition.

ISBN:
995544505X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32061
Updated:
2021-02-12 21:25:17
Metrics:
Views: 321    Downloads: 1
Export: