Кузнец в литовской мифологической традиции

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Кузнец в литовской мифологической традиции
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalvis; Lietuva, kalvis, mitologija; Mitologija; Teliavelis, Perkūnas; Velnias; Blacksmith; Devil; Lithuania, smith, mythology; Mythology; Teliavelis, Perkūnas.
Keywords:
LT
Kalvis; Mitologija / Mythology; Teliavelis, Perkūnas; Velnias.
EN
Blacksmith; Devil.
Summary / Abstract:

LTMitologinis personažas, atliekantis specifines kalvio ir demiurgo funkcijas, užima svarbią vietą įvairių tautų mitologinėse sistemose. Kartais jis atstovauja sakralinę, o kartais pasaulietinę sritį. Kūrybinė kalvio veikla – tai ir visatos elementų kūrimas, dalyvavimas kosmologiniame procese. Tokiu būdu mitinis kalvis yra ne tik amatininkas, jis gali būti lyginamas su kitomis mitologinėmis būtybėmis, kurios prilygsta dievybei. Lietuvių mitologijoje kalvis turi daug tipinių bruožų, būdingų ir kitų kultūrų tradicijoms. Duomenų apie kalvį ir jo semantinį kontekstą lietuvių mitologijoje išliko nedaug, tačiau iš jų galima spręsti apie šio mitologinio personažo ypatybes ir raišką. Šio personažo tyrinėjimas atkleidžia, kad baltų mitologijoje įvairios mitologinės būtybės buvo susijusios su kalvystės amatu. Kalvio funkcijas atliko Teliavelis, Perkūnas, Velnias ir kiti pasakiški personažai. Mitinio kalvio kūrybinės veiklos sritis buvo labai plati – tai ne tik žmogaus buities objektų gamyba, bet ir mikrovisatos elementų kūrimas. Savo veikla mitinis kalvis buvo tapatus dievybei, todėl, kaip liudija istoriniai šaltiniai, kartais buvo laikomas dievu. Lietuvių mitologinis kalvis, vadinamas Teliaveliu, buvo atskiras personažas, tačiau savo funkcijomis jis prilygo Perkūnui. Teliavelio ir Perkūno ryšys panašus į Hefaisto ir Dzeuso santykį. Tuo būdu baltų mitologinį kalvį – demiurgą – galima laikyti viena iš kitose tradicijose sutinkamų mitologinio kalvio atmainų. Jo didžiausias žygdarbis – sukūrimas ir įžiebimas danguje dieviškosios ugnies – saulės.

ENA mythological character which performs the functions of a blacksmith and demiurge plays a very important role in the mythology systems of different nations. Sometimes he represents the sacral sphere, and other times the secular sphere. The creative activity of a blacksmith includes the creation of elements of the universe and participation in a cosmological process. Thus the mythic blacksmith is not only a craftsman; he may be compared with other mythological creatures that equal deities. In Lithuanian mythology, a blacksmith has more typical features that are also characteristic of other culture traditions. There is not much data about a blacksmith and his semantic context in Lithuanian mythology; however, they might help to judge about the features and expression of this character. The research reveals that in Baltic mythology various mythological creatures were related to the craft of smithery. Teliavelis, Perkūnas, Devil and other fabulous characters performed the functions of a blacksmith. The scope of creative activities of a mythic blacksmith was very wide – not only the production of household objects, but also the creation of micro-universe elements. A mythic blacksmith was identified with a deity; therefore, according to historical sources, he was sometimes treated as God. The Lithuanian mythological blacksmith, called Teliavelis, was an individual character; however, he was equal to Perkūnas in his functions. The relationship between Teliavelis and Perkūnas is similar to the relationship between Hephaestus and Zeus. Thus the Baltic mythological blacksmith – demiurge – could be considered as one of the varieties of a mythological blacksmith present in other traditions. His greatest deed is the creation and lighting of the divine fire – the sun – in the sky.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37830
Updated:
2016-07-06 14:12:48
Metrics:
Views: 27
Export: